Wydział Architektury PB

Biblioteka Wydziałowa

 

 

Godziny otwarcia

Biblio­teka Wydziału Archi­tek­tury gro­ma­dzi zbiory (książki, cza­so­pisma oraz zbiory spe­cjalne – doku­menty CD, gra­fiki, kata­logi) z zakresu archi­tek­tury i urba­ni­styki, archi­tek­tury wnętrz, gra­fiki oraz dzie­dzin pokrew­nych. Księ­go­zbiór liczy około 10 tysięcy ksią­żek, 25 tytu­łów bie­żąco pre­nu­me­ro­wa­nych cza­so­pism (6 tytu­łów cza­so­pism zagra­nicz­nych, 19 tytułów cza­so­pism pol­skich) oraz około 2 tysięcy wolu­mi­nów cza­so­pism archi­wal­nych.
Zbiory biblio­teki udo­stęp­niane są w spo­sób prezentacyjny, dopusz­cza się rów­nież zgod­nie z Regu­la­mi­nem Biblio­teki PB wypo­ży­cza­nie na zewnątrz.
Czy­telnicy samo­dziel­nie mogą korzy­stać z wydaw­nictw pozo­sta­ją­cych w wol­nym dostę­pie, tzn. z ponad 5 tysięcy ksią­żek, jak i z bie­żą­cych nume­rów cza­so­pism. Pozo­stałe zbiory są udo­stęp­niane przez biblio­te­ka­rza z zaso­bów maga­zy­no­wych.
Czy­telnicy mają dostęp do 4 sta­no­wisk kom­pu­te­ro­wych (w tym 1 sta­no­wi­sko dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ściami) podłą­czo­nych do inter­netu oraz mogą korzy­stać z 3 ska­ne­rów (for­mat A3, A4). Biblioteka wyposażona jest również w pętlę induktofoniczną i lupę elektroniczną. W Bibliotece Wydziału Archi­tek­tury jest możliwość komunikacji w języku migowym przy pomocy tabletu z dedykowaną aplikacją.
Zachęcamy do zapoznania się ze schematem ustawienia księgozbioru wg UKD (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 236 KB), książek znajdujących się z Czytelni Biblioteki Wydziału Architektury.

Wyszukiwarka naukowa

Regulamin korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Białostockiej:
Regulamin Biblioteki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.