Wydział Architektury PB

Strategia rozwoju wydziału

STRATEGIA ROZWOJU

WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

Politechniki Białostockiej

2012-2016

● NAUKA ● DYDAKTYKA ● WSPÓŁPRACA ● PROMOCJA ● ZARZĄDZANIE

 

Misja Politechniki Białostockiej

Politechnika Białostocka – jako największa uczelnia techniczna w regionie – jest wspólnotą studentów, pracowników i absolwentów. Zapewnia wszystkim równe prawa, bez względu na płeć, wiek, narodowość i przekonania religijne. Społeczność Politechniki Białostockiej, zachowując swoją autonomię i uznając zasadę wolności nauki, słowa i sumienia, współpracuje ze wszystkimi instytucjami i organizacjami o zasięgu regionalnym, krajowym i światowym, uznającymi podobne wartości, w celu pomnażania i upowszechniania osiągnięć nauki, techniki i kultury. Zgodnie z tymi zasadami oraz w poczuciu szacunku dla wielokulturowej tradycji regionu północno-wschodniej Polski, Uczelnia troszczy się o dostępność prowadzonych przez siebie studiów, starając się zapewnić młodzieży ze wszystkich środowisk równe szanse edukacyjne. Politechnika Białostocka dąży do osiągnięcia najwyższej jakości w kształceniu studentów, rozwoju kadry, badaniach naukowych i rozwoju kulturalnym. Jako centrum technologiczne regionu, wspiera i kreuje gospodarkę opartą na wiedzy oraz realizuje ideę kształcenia ustawicznego. Świadoma swej odpowiedzialności, kształci i wychowuje młodzież akademicką w celu budowania pomyślnej przyszłości demokratycznego, uczciwego i sprawiedliwego społeczeństwa.

(Uchwała nr 2/25/2007 Senatu PB

z dnia 29.11.2007 r.

w sprawie Misji Politechniki Białostockiej)

 

Wydział Architektury jest jedną z podstawowych jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej; powołany w 1975 roku kształci studentów na dziennych studiach magisterskich na kierunku architektura i urbanistyka nieprzerwanie od trzydziestu siedmiu lat. Wydział Architektury PB jest jedyną jednostką naukowo-dydaktyczną na obszarze Polski północno-wschodniej edukującą architektów na poziomie magisterskim.

Obecnie Wydział ma uprawnienia do kształcenia na trzech kierunkach studiów: architektura i urbanistyka, architektura wnętrz oraz grafika. Wysoka jakość kształcenia została potwierdzona pozytywnymi ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzonymi na kierunkach architektura i urbanistyka oraz architektura wnętrz. Od roku 2010, po pozytywnie przeprowadzonej procedurze notyfikacji, dyplomy absolwentów kierunku architektura i urbanistyka uzyskane na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej uznawane są w krajach Unii Europejskiej.

Wydział Architektury prowadzi wielokierunkową działalność naukowo-badawczą o charakterze interdyscyplinarnym, łączącym problematykę z zakresu nauk technicznych, humanistycznych i sztuk plastycznych. Profil badań wynika ze specyfiki Wydziału jako ośrodka naukowo-dydaktycznego, spełniającego ważną rolę kulturotwórczą na obszarze Polski północno-wschodniej. Działalność naukowa i edukacyjna ukierunkowana jest przede wszystkim na realizację potrzeb rozwijającego się regionu – z uwzględnieniem jego uwarunkowań kulturowych, historycznych, geograficznych i gospodarczych.

Dotychczasowe osiągnięcia, baza badawcza i dydaktyczno-naukowa Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, wskazują na duży potencjał, stabilność kadry i dobre perspektywy dalszego rozwoju.

Strategia na lata 2012-2016 wpisując się w przesłania Misji Politechniki Białostockiej, wytycza główne kierunki działań zmierzających do wzmocnienia pozycji Wydziału, także w skali ponadlokalnej oraz wskazuje na długofalowy cel, jakim jest uzyskanie pełnych uprawnień akademickich.


NAUKA

Cel strategiczny:

Wzmocnienie roli Wydziału jako wiodącego podmiotu badawczego w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego oraz sztuk pięknych i projektowych w Polsce północno-wschodniej oraz zbudowanie znaczącej pozycji naukowej w skali ponadlokalnej.

Cele szczegółowe:

Rozwój badań naukowych w dyscyplinach: architektura i urbanistyka, sztuki piękne i sztuki projektowe

Działania:

  1. Ukierunkowanie prac naukowo-badawczych na potrzeby regionu i priorytety rozwoju województwa podlaskiego, współpraca z samorządem lokalnym;
  2. Rozwój współpracy międzynarodowej;
  3. Premiowanie i aktywizacja pracowników w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne na finansowanie projektów badawczych (pozyskiwanie grantów NCN, NCBiR, FNP, UE);
  4. Wspieranie tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych, projektów realizowanych wspólnie z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą;
  5. Zdefiniowanie nowych oraz umocnienie istniejących kierunków badań określających specyfikę Wydziału;
  6. Integracja badań rozproszonych w różnych jednostkach Wydziału;
  7. Kontynuacja cyklicznych konferencji naukowych i przedsięwzięć organizowanych przez Wydział, oraz inicjacja nowych konferencji tematycznych, ściśle związanych z głównymi kierunkami prowadzonych badań;
  8. Uruchomienie stanowisk badawczych w obrębie obiektu laboratoryjno-badawczego energii odnawialnych przy Wydziale Architektury.

Wzmocnienie pozycji naukowej Wydziału i osiągnięcie większej dynamiki awansu naukowego pracowników

Działania:

  1. Wspieranie rozwoju naukowego kadry i jej zaangażowania w osiąganiu stopni i tytułów naukowych;
  2. Stałe monitorowanie postępów naukowych pracowników Wydziału, opracowanie wewnętrznego harmonogramu działań zmierzających do awansu naukowego pracowników w poszczególnych jednostkach;
  3. Stworzenie systemu motywacyjnego dla pracowników publikujących w wysoko punktowanych i prestiżowych czasopismach naukowych;
  4. Aktywizacja kierowników jednostek w zakresie opieki naukowej nad najmłodszą kadrą;
  5. Poprawa struktury zatrudnienia kadry naukowo-dydaktycznej poprzez zwiększenie liczby asystentów;
  6. Podjęcie działań zmierzających do dalszego podwyższenia poziomu naukowego i oceny punktowej wydawanego na Wydziale czasopisma Architecturae et Artibus;
  7. Wspieranie i nagradzanie pracowniczych działań o charakterze innowacyjnym.

Dążenie do posiadania pełnych praw akademickich: uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora, oraz – w dalszej perspektywie – doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka

Działania:

  1. Złożenie wniosku o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora (w trakcie realizacji);
  2. Powołanie Rady Naukowej, opracowanie regulaminu i procedur wewnętrznych;
  3. Wzmocnienie kadrowe w dyscyplinie architektura i urbanistyka; wspieranie działań zmierzających do uzyskania tytułu profesora;
  4. Wstępne przygotowanie organizacyjne do uruchomienia studiów doktoranckich.

DYDAKTYKA

Cel strategiczny:

Stałe podnoszenie jakości kształcenia w celu osiągnięcia poziomu, porównywalnego z uzyskiwanym na najlepszych w kraju wydziałach

Cele szczegółowe:

Podniesienie jakości procesu dydaktycznego na kierunkach: architektura i  urbanistyka, architektura wnętrz oraz grafika

Działania:

  1. Wdrażanie nowoczesnych metod i technik pracy dydaktycznej;
  2. Pogłębienie integracji programów kształcenia z wymogami Unii Europejskiej;
  3. Weryfikacja programów kształcenia z dostosowaniem do potrzeb lokalnego i ogólnopolskiego rynku pracy;
  4. Uruchomienie kolejnego kierunku studiów;
  5. Organizacja corocznego konkursu: Najlepszy dyplom licencjacki, inżynierski i magisterski Wydziału Architektury PB;
  6. Monitorowanie prognoz demograficznych; opracowanie sposobów reagowania na zmiany ilościowe rekrutacji.

Stworzenie najlepszych materialnych i organizacyjnych warunków studiowania

Działania:

  1. Stworzenie „Laboratorium/pracowni modelowania przestrzeni architektonicznych w skali rzeczywistej”;
  2. Stworzenie „Laboratorium/pracowni architektury nowych technologii”;
  3. Stworzenie między – kierunkowej modelarni wydziałowej;
  4. Stworzenie cyfrowego archiwum o roboczym tytule „Wykłady mistrzów”;
  5. Stworzenie bazy materiałów ilustracyjnych (do  e-learningu, wykładów, dydaktyki itp.);
  6. Rozwój zaplecza technicznego i organizacyjnego komputerowego wspomagania projektowania.

Rozwój studenckich kół naukowych

Działania:

  1. Zapewnienie środków finansowych na działalność kół naukowych;
  2. Pomoc w zakresie konferencji naukowych, wypraw i innych okazjonalnych przedsięwzięć;
  3. Czynne włączenie studentów do współudziału w projektach badawczych i rozwojowych prowadzonych przez kadrę naukową Wydziału;
  4. Zwiększenie ilości kół naukowych na poszczególnych kierunkach Wydziału.

Rozszerzenie relacji międzynarodowych

Działania:

  1. Kontynuacja studiów II stopnia na kierunku architektura i urbanistyka w języku angielskim na bazie doświadczeń z realizacji prowadzonych obecnie (w oparciu o program „Kapitał Ludzki”);
  2. Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej w celu przyciągnięcia studentów z zagranicy;
  3. Intensyfikacja wymiany studenckiej w ramach Programu Erasmus.

WSPÓŁPRACA, PROMOCJA I ZARZĄDZANIE

Cel strategiczny (współpraca):

Rozwój współpracy z partnerami zewnętrznymi

Cele szczegółowe:

Intensyfikacja współpracy naukowej z podmiotami krajowymi i zagranicznymi

Działania:

 1. Poszerzenie zakresu współpracy z pokrewnymi uczelniami i instytutami naukowymi zwłaszcza z krajów Unii Europejskiej;
 2. Wzmocnienie kontaktów osobistych z zagranicznymi ośrodkami naukowymi poprzez staże naukowe i stypendia dla profesorów wizytujących;
 3. Lepsze wykorzystanie wymiany studenckiej w ramach Programu ERASMUS do nawiązywania współpracy akademickiej.

Rozszerzenie relacji współpracy ze środowiskiem zewnętrznym – krajowym i zagranicznym

Działania:

 1. Powołanie Konwentu Wydziału Architektury jako organu doradczego;

 2. Zwiększenie współpracy i ukierunkowanie prac naukowo-badawczych na potrzeby środowiska gospodarczego i przemysłowego regionu;

 3. Stworzenie bazy badawczej uwzględniającej potrzeby firm zewnętrznych;

 4. Poszerzenie zakresu staży pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału oraz wprowadzenie staży naukowych na Wydziale dla pracowników firm zewnętrznych;

 5. Wprowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych na potrzeby podmiotów zewnętrznych;

 6. Nawiązanie współpracy z podmiotami gotowymi realizować praktyki studenckie i staże pracowników Wydziału;

 7. Organizacja praktyk studenckich realizujących tematy zgłoszone przez podmioty zewnętrzne.

Współdziałanie z absolwentami

Działania:

 1. Monitorowanie losów absolwentów we współpracy z Izbą Architektów, Stowarzyszeniem Architektów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Biurem Karier Absolwentów PB;
 2. Organizacja cyklicznej międzynarodowej konferencji o roboczym tytule „Losy absolwentów Wydziału Architektury PB”, której efektem będzie wydanie monografii;
 3. Ankietowanie firm zewnętrznych badające wymagania dotyczące zatrudnianych absolwentów Wydziału;

 4. Aktywacja Koła Absolwenta Wydziału Architektury PB.

Cel strategiczny (promocja):

Intensyfikacja działań promujących Wydział

Cel szczegółowy:

Utrwalenie w powszechnej świadomości wizerunku Wydziału kojarzonego z dobrym poziomem kształcenia, osiągnięciami twórczymi i specyficznym obszarem badań naukowych

Działania:

 1. Wzmocnienie współpracy z ważnymi instytucjami miasta i regionu – Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Miasta;

 2. Rozwój stron Internetowych Wydziału z uwzględnieniem redakcji stron w języku angielskim;

 3. Szerokie propagowanie sukcesów studentów i pracowników;

 4. Organizacja seminariów, konferencji oraz forów dotyczących ważnych problemów regionu;

 5. Rozwijanie współpracy ze szkolnictwem średnim;

 6. Rozszerzenie współpracy z mediami;
 7. Organizacja ogólnopolskiego konkursu studenckiego nagradzającego prace dyplomowe za nowatorskość i wybitne walory architektoniczne uzyskane poprzez zastosowanie materiałów naturalnych;
 8. Organizacja wystaw i imprez podnoszących rangę Wydziału.

Cel strategiczny (zarządzanie):

Poprawa efektywności zarządzania Wydziałem

Cele szczegółowe:

Modyfikacja systemu zarządzania Wydziałem

Działania:

 1. Uruchomienie bazy informacyjnej usprawniającej przygotowywanie sprawozdań i raportów oraz bieżącego monitorowania funkcjonowania Wydziału;
 2. Korekta struktury i systemu funkcjonowania administracji Wydziału;
 3. Przeniesienie wybranych czynności administracyjnych do jednostek organizacyjnych Wydziału;
 4. Decentralizacja władzy dziekańskiej; zwiększenie aktywności kierowników jednostek w zakresie współodpowiedzialności za funkcjonowanie i rozwój podległych im jednostek;
 5. Ścisła współpraca ze Związkami Zawodowymi i Samorządem Studenckim;
 6. Podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji Wydziału.

Pozyskiwanie przez Wydział własnych środków finansowych

Działania:

 1. Zwiększenie liczby aplikacji o środki w ramach Programów Ramowych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej, NCR i NCBiR;
 2. Podejmowanie za pośrednictwem Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej przedsięwzięć naukowych, eksperckich, doradczych, dydaktycznych, projektowych, twórczych i innych pozwalających na pozyskiwanie własnych środków finansowych – w oparciu o potencjał pracowników i aparatury oraz oprogramowania dostępnego na Wydziale;
 3. Działania zmierzające do rozwiązania podstawowego problemu Wydziału, którym jest brak środków na wkład własny przy występowaniu o udział w programach UE oraz grantach.

Inwestycje i remonty

Działania:

 1. Zakończenie remontu budynku Wydziału Architektury (poprawa stanu technicznego, podniesienie poziomu estetycznego i funkcjonalnego);
 2. Zakończenie realizacji zagospodarowania terenu w najbliższym otoczeniu budynku Wydziału Architektury;
 3. Laboratoryjno-badawczy budynek energii odnawialnych przy Wydziale Architektury PB (naukowe stanowiska badawcze i dydaktyczne).
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.