Wydział Architektury PB

Strategia rozwoju wydziału

STRATEGIA ROZWOJU

WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

Politechniki Białostockiej

2021-2024

z perspektywą przedłużenia do 2030

Uchwała nr 1/9/2021 Rady Wydziału architektury PB z dnia 15. września 2021 r.

 

Misja Politechniki Białostockiej

W swoich działaniach Politechnika Białostocka, zwana dalej „Uczelnią”, kieruje się zasadami wolności nauczania i badań naukowych, wolności twórczości artystycznej oraz autonomii społeczności akademickiej.

Uczelnia, pełniąc misję odkrywania i przekazywania prawdy poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów, stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki.

Uczelnia współpracuje z otoczeniem gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych, w wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo formach działalności, a także przez udział przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie dydaktycznym.

Uczelnia realizuje misję o szczególnym znaczeniu dla państwa i narodu: wnosi kluczowy wkład w innowacyjność gospodarki, przyczynia się do rozwoju kultury oraz współkształtuje standardy moralne obowiązujące w życiu publicznym.

 

***

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, powołany w 1975 roku, kształci studentów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Architektura i Architektura Wnętrz oraz na kierunku Grafika (studia stacjonarne pierwszego stopnia). Wydział Architektury PB jest jedyną jednostką badawczo-dydaktyczną na obszarze Polski północno-wschodniej edukującą architektów na poziomie magisterskim i odgrywa ważną rolę w kształtowaniu i funkcjonowaniu fizycznej, kulturowej i społecznej przestrzeni miasta i regionu. Jest jedynym w regionie miejscem, które w kształceniu łączy wiedzę inżynierską z szeroko pojmowaną humanistyką. Dzięki wytężonej pracy Wydział stał się rozpoznawalną marką w północno-wschodnim makroregionie Polski.

Wydział prowadzi wielokierunkową działalność naukowo-badawczą o charakterze interdyscyplinarnym, łączącym problematykę z zakresu nauk technicznych, humanistycznych i sztuk plastycznych. Tak ukształtowany profil badań wynika ze specyfiki Wydziału jako ośrodka naukowo-dydaktycznego, spełniającego ważną rolę kulturotwórczą na obszarze Polski północno-wschodniej. Z tego też powodu działalność naukowa w odniesieniu do poszczególnych obszarów tematycznych jest ukierunkowana zarówno na realizację potrzeb regionu, jak również na tworzenie i promocję wiedzy o znaczeniu ponadregionalnym.

Dotychczasowe osiągnięcia badawcze i dydaktyczne wskazują na duży potencjał rozwojowy, dzięki  stabilności kadry i dobrym  perspektywom  dalszego rozwoju. Strategia rozwoju Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej na lata 2021-2024 jest zgodna ze Strategią rozwoju Politechniki Białostockiej i jednocześnie uwzględnia specyfikę Wydziału, która łączy w sobie zarówno aspekt techniczny, jak i sztuki. Specyfika ta wynika ze struktury Wydziału, na którym współistnieją trzy wspomniane kierunki studiów. Tworzy to dobre warunki do podejmowania działań wzmacniających założenia Strategii rozwoju Politechniki Białostockiej w pewnych określonych i wynikających ze specyfiki Wydziału obszarach.

Strategia rozwoju Wydziału Architektury została sformułowana zgodnie z głównymi celami strategicznymi Politechniki Białostockiej, takimi jak: wiodący ośrodek naukowy, nowoczesna jednostka dydaktyczna, korzystne relacje z otoczeniem.

 

NAUKA

Wzmocnienie pozycji Wydziału jako wiodącego podmiotu badawczego w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego oraz sztuk plastycznych w Polsce północno-wschodniej oraz jego znaczącej roli w skali całego kraju.

Cele szczegółowe:

 • Rozwój badań naukowych w dyscyplinach: architektura i urbanistyka, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki z uwzględnieniem priorytetów rozwoju regionu, zawartych w haśle 4P – Podlaskie Przedsiębiorcze Partnerskie Perspektywiczne oraz założeń transformacji Przemysłu 4.0.
 • Osiąganie wysokich ocen w ewaluacji dyscyplin naukowych reprezentowanych na wydziale.
 • Intensyfikacja międzynarodowej współpracy naukowej, realizowanie projektów wspólnie z innymi ośrodkami naukowymi.
 • Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, zorientowanych na innowacyjne badania w obszarach architektury, wzornictwa oraz sztuki.
 • Integracja badań rozproszonych w różnych jednostkach Wydziału i ukierunkowanie ich na dziedziny umożliwiające komercjalizację.
 • Organizacja konferencji naukowych ściśle związanych z prowadzonymi badaniami.
 • Wspieranie rozwoju naukowego kadry.
 • Poprawa struktury zatrudnienia kadry naukowo-dydaktycznej poprzez zwiększenie liczby asystentów.
 • Stałe podnoszenie poziomu naukowego i oceny punktowej wydawanego na Wydziale czasopisma Architecturae et Artibus.

 

KSZTAŁCENIE

Stałe podnoszenie poziomu kształcenia i doskonalenie jakości procesu dydaktycznego na kierunkach: Architektura, Architektura Wnętrz oraz Grafika. Stworzenie jak najlepszych materialnych i organizacyjnych warunków studiowania. Dalszy rozwój studenckich kół naukowych.

Cele szczegółowe:

 • Wdrażanie nowoczesnych metod i technik pracy dydaktycznej – zarówno poprzez wprowadzanie najnowszych narzędzi i mediów cyfrowych wspomagających kształcenie oraz metod kształcenia zorientowanych na kompetencje obejmujące zarówno zdobywanie wiedzy, jak i umiejętności, w tym metod nauczania na odległość (e-learning).
 • Pozyskanie środków na modernizacje istniejących na wydziale kierunków kształcenia.
 • Doskonalenie programów kształcenia z dostosowaniem do potrzeb rynku pracy i ściślejsze dopasowanie tematyki zajęć projektowych do potrzeb regionu i miasta.
 • Rozwój zaplecza technicznego projektowania wspomaganego komputerowo i utworzenie „Naukowo – Dydaktycznego Laboratorium Rzeczywistości Rozszerzonej” (AuReLa) w oparciu o aparaturę CAVE.
 • Rozwój cyfryzacji wydziału w zakresie obsługi kształcenia i badań naukowych oraz poprzez utworzenie cyfrowego repozytorium prac semestralnych i dyplomowych.
 • Utworzenie modelarni wydziałowej i pracowni grafiki warsztatowej.
 • Poprawa sytuacji lokalowej Wydziału poprzez nadbudowę poddasza z przeznaczeniem na sale dydaktyczne i laboratoria specjalistyczne.
 • Powołanie Galerii Wydziału Architektury, gdzie mogłyby odbywać się zarówno wystawy pracowników i studentów naszego Wydziału, jak i zaproszonych twórców.
 • Wsparcie organizacyjne i finansowe działalności kół naukowych oraz włączenie studentów do współudziału w projektach badawczych i rozwojowych prowadzonych przez kadrę naukową Wydziału.
 • Uruchomienie studiów II stopnia na kierunku Grafika.
 • Uruchomienie studiów podyplomowych: Zarządzanie dziedzictwem kulturowym, Aranżacja wnętrz, Grafika cyfrowa.

 

 

UMIĘDZYNARODOWIENIE

Poszerzenie zakresu współpracy z pokrewnymi uczelniami i instytutami naukowymi  zwłaszcza z krajów Unii Europejskiej oraz intensyfikacja działań w ramach programu ERASMUS +. Uruchomienie studiów w języku angielskim.

Cele szczegółowe

 • Wzmocnienie kontaktów osobistych z zagranicznymi ośrodkami naukowymi poprzez staże naukowe i stypendia dla profesorów wizytujących.
 • Uruchomienie na kierunku Architektura studiów II stopnia w języku angielskim.
 • Uruchomienie na kierunku Architektura Wnętrz studiów II stopnia w języku angielskim.
 • Intensyfikacja wymiany studenckiej, wyjazdów pracowników oraz inicjowanie/ uczestnictwo w projektach partnerstw strategicznych w ramach programu Erasmus+.
 • Lepsze wykorzystanie wymiany w ramach programu Erasmus+ do nawiązywania współpracy
 • Rozwój cyklicznych międzynarodowych działań naukowych Wydziału w ramach DARe (Digital Architecture Research – konferencje naukowe, publikacje, przewody doktorskie).
 • Udział w przedsięwzięciach w ramach projektów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (PROM,  – Polskie Powroty, Profesura Gościnna) oraz udział w innych programach międzynarodowych.

 

KORZYSTNE RELACJE Z OTOCZENIEM

Misją Wydziału jest nie tylko kształcenie w zakresie przestrzennych aspektów otaczającego nas zabudowanego środowiska, ale również kreowanie tego środowiska poprzez wspieranie rozwoju aktywności społecznych, kulturalnych i artystycznych. Wydział zamierza rozwijać działania w kierunku zwiększenia zainteresowania lokalnej społeczności jakością przestrzeni miejskiej oraz w kreowaniu interakcji między sferą społeczną, kulturową, technologiczną i gospodarczą. W tym celu niezbędna jest bliska współpraca Wydziału z sektorem publicznym i prywatnym.

 

Współpraca

Wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach Rady Rozwoju Wydziału Architektury PB oraz z ważnymi instytucjami miasta i regionu – Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Miasta.  

Intensyfikacja współpracy naukowej oraz badawczo-rozwojowej z podmiotami krajowymi i zagranicznymi poprzez wspólne projekty B+R Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Cele szczegółowe:

 • Intensyfikacja współpracy i ukierunkowanie prac naukowo-badawczych na potrzeby środowiska gospodarczego i przemysłowego regionu.
 • Podnoszenie rangi przedsięwzięć realizowanych przez Wydział Architektury PB, jak East Design Days czy konkurs Drewno w Architekturze, które wzmacniają markę zarówno wydziału, jak Politechniki Białostockiej.
 • Rozwój współpracy z podmiotami gotowymi realizować praktyki studenckie i staże pracowników Wydziału oraz organizacja praktyk studenckich realizujących tematy zgłoszone przez podmioty zewnętrzne.
 • Intensyfikacja zaangażowania absolwentów przy organizowanych na Wydziale wydarzeniach we współpracy z Izbą Architektów RP i Stowarzyszeniem Architektów Polskich.
 • Rozwój współpracy z instytucjami i przedsiębiorcami – w tym z członkami Rady Rozwoju Wydziału Architektury PB w zakresie kształcenia poprzez:

– szersze opiniowanie kierunków rozwoju programów studiów

–  realizację tematów prac dyplomowych zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne.

– udział przedstawicieli tych podmiotów w obronach prac dyplomowych.

 • Zwiększenie udziału studentów i pracowników w działaniach prospołecznych, podejmowanych na rzecz naszego regionu.

 

Promocja

Utrwalenie w powszechnej świadomości wizerunku Wydziału kojarzonego z dobrym poziomem kształcenia, osiągnięciami twórczymi i specyficznym obszarem badań naukowych. Wzmocnienie wizerunku Politechniki Białostockiej jako kreatywnej uczelni.

Cele szczegółowe:

 • Organizacja seminariów, konferencji oraz forów dotyczących ważnych problemów regionu.
 • Rozwijanie współpracy ze szkolnictwem średnim.
 • Intensyfikacja wykorzystania mediów społecznościowych do propagowania sukcesów studentów i pracowników.
 • Rozwój strony internetowej oraz mediów społecznościowych Wydziału ze szczególnym uwzględnieniem przetłumaczenia stron na języki obce: angielski, rosyjski, chiński.
 • Rozszerzenie współpracy z mediami w celu lepszej promocji Wydziału.
 • Rozwój działań takich jak East Design Days i ogólnopolski konkurs Drewno w Architekturze.
 • Organizacja ogólnopolskiego konkursu fotografii Drewno i Architektura, a także reaktywacja wydarzeń Graficzny Białystok oraz Białowieskie Spotkania Graficzne.

 

 

EWALUACJA

Działania prowadzące do realizacji celów strategicznych będą podlegały stałemu monitorowaniu i ewaluacji zgodnie z miernikami zawartymi w Strategii rozwoju Politechniki Białostockiej.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.