Wydział Architektury PB

dr hab. inż. arch. Halina Łapińska, prof. PB

dr hab. inż. arch. prof.PB

Halina Łapińska

 mail  :  h.lapinska[at]pb.edu.pl    tel. wew  :  85 746 9928       * pokój   :  205  USOS web


OBSZAR ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

 • architektura rekreacyjno-wypoczynkowa
 • architektura krajobrazu
 • planowanie przestrzenne
 • projektowanie urbanistyczne
 • budownictwo drewniane, tradycyjne

 

 

 

 

 

WYKSZTAŁCENIE

 • Wydział Architektury Politechniki Białostockiej ukończyła w 1980 r.
 • stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki uzyskała na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 1997 r. na podstawie rozprawy doktorskiej: „Znaczenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych w tworzeniu obiektów wypoczynkowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego”, pod kierownictwem prof. dr hab. inż. arch. Macieja Nowakowskiego
 • studia podyplomowe w zakresie Gospodarki Przestrzennej ukończyła w 1999 r.
 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka uzyskała w 2017 r.

 

PRACA ZAWODOWA

 • architekt  –  asystent i projektant w Biurze Projektów Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych „POLSPORT” w Białymstoku (1980-1990)
 • asystent w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej (1991-1996)
 • adiunkt w Zakładzie Realizacji Architektury, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej (1996-2003)
 • Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki Wydziału Architektury PB (1999-2002)
 • adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury PB (od 2003)

WAŻNIEJSZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE I REALIZACJE (OPRACOWANIA ZESPOŁOWE POWSTAŁE NA WAPB)

 • Projekt zespołu usługowo-mieszkaniowego w zabudowie szeregowej, przy Placu Kościuszki w Drohiczynie
 • Projekt zespołu mieszkaniowego w zabudowie szeregowej, przy ul. Sportowej i 11 Listopada w Wasilkowie
 • Waloryzacja przyrodnicza doliny rzeki Białej w Białymstoku
 • Hala sportowo-widowiskowa w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej
 • Rewitalizacja Rynku Ruskiego w Surażu
 • Koncepcja programowo-przestrzenna Parku Historycznego „Trylogia” – ośrodka edukacji historycznej w  Mielniku
   

WAŻNIEJSZE OPRACOWANIA URBANISTYCZNE (OPRACOWANIA ZESPOŁOWE)

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rajgród
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka (12)
WAŻNIEJSZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE I REALIZACJE (OPRACOWANIA INDYWIDUALNE)
Ważniejsze projekty architektoniczne i realizacje (opracowania indywidualne):
 • obiekty wypoczynkowe i rekreacyjne w: Starych Juchach, Olecku, Augustowie
 • obiekty handlowo-usługowe w: Kalinowie, Wieliczkach, Nowinnikach, Raczkach, Drohiczynie, Śródlesiu
 • Kościół Mission Catholique de Nguelemendouka (Kamerun, Afryka)
 • Kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla w Doume (Kamerun, Afryka)
 • karczma w Krasnem-Ciasnem, gm. Supraśl
 •  „ścieżka w koronach drzew” w Gruszkach, nadleśnictwo Browsk
 • ogród rekreacyjny na 2 ha w Ogrodnikach, gmina Narew (współautorstwo E. Górska)
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 • I nagroda SARP za dyplom w konkursie prac dyplomowych „O nową myśl architektoniczną” (1980)
 • nagrody JM Rektora Politechniki Białostockiej: za osiągnięcia w dziedzinie naukowej indywidualne (1998, 2001, 2017) i zespołowe (1993, 1996, 2000), za wyróżniającą działalność naukową i organizacyjną (2012, 2014, 2016), za wyróżniającą działalność organizacyjną (2008, 2013)
 • Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2002)
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – odznaczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – odznaczenie Ministra Edukacji Narodowej (2014)
 • Nagrody Jubileuszowe z okazji 20-lecia, 25-lecia, 30-lecia i 35-lecia pracy (2000, 2005, 2010, 2015)
 • Nagrody Związku Nauczycielstwa Polskiego (2010, 2015)
KIEROWANIE ZESPOŁAMI, NAGRODZONYMI W MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONKURSACH ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYCH
 • główna nagroda w Konkursie urbanistyczno-architektonicznym na zagospodarowanie Parku przy Placu Kościuszki w Mielniku oraz 3 wyróżnienia (2012)
 • Konkurs: Cembrit – BOLD 2015 modernizacja osiedla, praca Artura Fiedoruka, Joanny Lutyńskiej i Łukasza Borysiuka została przez jury konkursu zakwalifikowana do wystawy (wybrano 6 prac), (2015)
 • wyróżnienie w międzynarodowym konkursie: Zagospodarowanie terenu wokół stacji Shoreditch w Londynie, Marta Daniszewska, Magda Bykowska (2015)
 • wyróżnienie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w Konkursie na opracowanie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenu położonego w Piekarach Śląskich Kozłowej Górze w rejonie ulic Zamkowej i Tarnogórskiej dla zespołu: Halina Łapińska, Krystian Dziki, Klaudia Koleśnik, Rafał Mańczuk, Agnieszka Osińska, Anna Ozorowska, Mariola Popławska (2016)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • kierownik międzynarodowego tematu badawczego: „Badanie problemów ochrony i rewitalizacji dziedzictwa historyczno-kulturowego transgranicznych rejonów Białorusi i Polski w celu jego wykorzystania dla rozwoju turystyki”, prowadzonego z Wydziałem Architektury BNUT (2003-2005)
 • kierownik międzynarodowego tematu badawczego: „Metodologiczne podstawy badania i oceny przyrodniczych i kulturowych walorów przygranicznych obszarów Białorusi i Polski”, prowadzonego z Wydziałem Architektury BNUT (2006-2008)
 • kierownik pracy nr W/WA/5/94: Kryteria  kształtowania  obiektów wypoczynkowych  Pojezierza  Suwalsko-Augustowskiego (1994-1997)
 • kierownik pracy nr W/WA/8/98: Modernizacja i przekształcenia nadjeziornej przestrzeni rekreacyjnej Polski Północno-Wschodniej (1998-2001)
 • kierownik pracy nr W/WA/5/01: Gmina turystyczno-wypoczynkowa – preferencje i tendencje przyszłego rozwoju (2001-2004)
 • kierownik pracy nr S/WA/2/07: Odnowa urbanistyczno-architektoniczna miast i wsi na Podlasiu (2007-2011)
 • kierownik pracy nr U/WA/1/2009: Rewitalizacja Rynku Ruskiego w Surażu (2009)
 • zastępca kierownika pracy nr U/WA/2/09: Mapa zamierzeń inwestycyjnych na terenie polskiej części pogranicza polsko-białoruskiego, Ministerstwo Infrastruktury Departament Gospodarki Przestrzennej (2009)
 • kierownik pracy nr U/WA/1/2012: Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania ośrodka edukacji historycznej „Dzikie Pola” w Mielniku (2012)
 • kierownik pracy nr U/WA/2/2012: Wizja przestrzenna obiektów wchodzących w skład Parku Historycznego „Trylogia” w  Mielniku (2012)
 • organizacja cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowych ECOVAST-u pt. „EUROPA – REGION – TURYSTYKA, Specyfika przestrzeni regionalnej – jej ochrona, zachowanie i rozwój”

MONOGRAFIE, ROZDZIAŁY W MONOGRAFII

 1. Łapińska H., Obiekty wypoczynkowe nad jeziorami – przyrodniczo-krajobrazowe kryteria kształtowania, Rozprawy Naukowe Nr 57, Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, Białystok 1998, s. 131.
 2. Łapińska H., Budownictwo letniskowe – nowe zjawisko w nadjeziornej przestrzeni przyrodniczej Polski północno-wschodniej, [w]: L. Nyka (red.), Architektura współczesna wobec natury, Wydawnictwo Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Gdańsk 2002, s. 207-213.
 3. Łapińska H., Strefy funkcjonalno-przestrzenne a aktywizacja gospodarcza obszaru gminy turystyczno-wypoczynkowej, [w]: W. Czarnecki, M. Proniewski (red.), Gospodarka przestrzenna polskich miast i wsi, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2002,
  s. 163-171.
 4. Łapińska H., Stepaniuk M. (red.), Dziedzictwo kulturowe regionu Puszczy Białowieskiej – wybrane zagadnienia, Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Białowieża-Kamieniuki 2003, s. 192.
 5. Łapińska H., Łuksza A., Kopyły – założenia parkowo-dworskie, inwentaryzacja i ocena stanu zachowania, [w]: H. Łapińska, M. Stepaniuk (red.), Dziedzictwo kulturowe regionu Puszczy Białowieskiej – wybrane zagadnienia, Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Białowieża – Kamieniuki 2003, s. 149-158.
 6. Łapińska H., Łuksza A., Kurna chata we wsi Rożkowka, inwentaryzacja oraz próba rekonstrukcji: [rozdz.]/ Halina Łapińska, Aleksandra Łuksza// [w]: H. Łapińska, M. Stepaniuk (red.), Dziedzictwo kulturowe regionu Puszczy Białowieskiej – wybrane zagadnienia, Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Białowieża – Kamieniuki 2003, s. 168-174.
 7. Łapińska H., Przykłady dziedzictwa kulturowego wybranych polskich i białoruskich gmin regionu Puszczy Białowieskiej – potrzeba ich ochrony i zachowania, [w]: H. Łapińska, M. Stepaniuk (red.), Dziedzictwo kulturowe regionu Puszczy Białowieskiej – wybrane zagadnienia, Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Białowieża-Kamieniuki 2003, s. 95-114.
 8. Łapińska H., Walory przyrodniczo-kulturowe gminy Puszczy Białowieskiej – tendencje rozwoju, [w]: Z. Michalczuk (red.), Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 682-690.
 9. Łapińska H., Valorizacija sel’skich kul’turnych landšaftov rajona Belovežskoj pušči, [w]: I. A. Iodo (red.), Sovremennye problemy architektury i strategija architekturnogo obrazovanija: sbornik naučnych trudov, Belorusskij Nacional’nyj Techničeskij Universitet, Architekturnye Tetradi; vyp.1, Minsk 2004, s. 120-127.
 10. Łapińska H., Kierunki rozwoju przestrzennego gmin położonych na obszarach przyrodniczo cennych (na przykładzie gminy Białowieża), [w]: W. Czarnecki, D. Karolczuk (red.), Odnowa polskiej wsi. 30 lat Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Białystok 2006, s.38-41.
 11. Łapińska H., Zmiany i przekształcenia w krajobrazie współczesnej wsi – wnioski z „Konkursu na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim w 2005”, [w]: W. Czarnecki, D. Karolczuk (red.), Odnowa polskiej wsi: 30 lat Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Białystok 2006, s. 82-87.
 12. Łapińska H., Sylweta osadnictwa w przyrodniczym krajobrazie Doliny Górnej Narwi na przykładzie wsi gminy Narew – sprawozdanie z badań, [w]: A. Richling, B. Stojek, M. Strzyż, I. Szumacher, A. Świercz (red.), Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. cz.2: Człowiek i krajobraz – ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 237-245.
 13. Łapińska H., Cenne zasoby i walory środowiska geograficznego a planowanie przestrzenne na przykładzie gminy Białowieża, [w]: M. Strzyż, A. Świercz (red.), Nauki geograficzne
  w badaniach regionalnych
  , Badania regionalne – wybrane problemy, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007, s. 465-472.
 14. Łapińska H., Aktivizaciâ prostranstvennogo razvitiâ gmin transgraničnogo regiona severo-vostočnoj časti Pol’ši, [w]: A. S. Sardarov (red.), Arhitektura. Sbornik naučnyh trudov. Vyp.1, Belorusskij nacional’nyj techničeskij universitet, Minsk 2008, s. 51-54.
 15. Łapińska H. (red.), Europa-Region-Turystyka. Specyfika przestrzeni regionalnej, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2011, s. 215.
 16. Łapińska H., Problemy współistnienia cennej przestrzeni przyrodniczej i kulturowej gminy Białowieża, [w]: H. Łapińska, Europa-Region-Turystyka, specyfika przestrzeni regionalnej/, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2011, s. 100-109.
 17. Łapińska H., Creation of city and rural space and parameters and urban indicators, [w]: M. Strzyż, B. Wojtowicz (red.), Polish Geography Science in the Regional Studies. Vol. 5, P. Geographical Society, Department of Environment Protection and Modelling The Jan Kochanowski University in Kielce, Kielce 2012, s. 29-50.
 18. Łapińska H. (red.), Europa-Region-Turystyka. Specyfika przestrzeni regionalnej V, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2014, s. 280.
 19. Łapińska H., Parki rozrywki jako forma kształtowania terenów zieleni na przykładzie projektu Parku Historycznego „Trylogia” w Mielniku, [w]: H. Łapińska (red.), Europa-Region-Turystyka: Specyfika przestrzeni regionalnej V, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2014, s. 198-212.
 20. Łapińska H., Specyfika przestrzeni regionalnej w świetle wyników cyklu konferencji: Europa-Region-Turystyka „Specyfika przestrzeni regionalnej – jej ochrona, zachowanie i rozwój”  [w]: H. Łapińska (red.), Europa-Region-Turystyka: Specyfika przestrzeni regionalnej V, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2014, s. 80-93.
 21. Łapińska H., The landscapes of the border municipalities in the Podlaskie Voivodship, [w]: M. Strzyż, Landscape and urban planning in the Regional Studies. Vol.1, P.1 Department of Environment Protection and Modelling The Jan Kochanowski University in Kielce, Kielce 2014, s. 51-73.
 22. Łapińska H., Struktura, potencjał i dynamika zmian gmin przygranicznych województwa  podlaskiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2016, s.171.

PUBLIKACJE NAUKOWE W MIĘDZYNARODOWYCH CZASOPISMACH I RECENZOWANYCH WYDAWNICTWACH KONFERENCYJNYCH

 1. Łapińska H., Prirodno-landšaftnye kriterii pronstranstvennoj organizacii poozer’ja, [w]: Materialy meždunarodnoj 52-j naučno-techničeskoj konferencii professorov, prepodavatelej, naučnych rabotnikov, aspirantov i studentov BGPA: „Techničeskie vuzy – respublike”. Č.6, Minsk, 1997/ [org.] Belorusskaja gosudarstvennaja politechničeskaja akademija, Minsk 1997, s. 11.
 2. Łapińska H., Valorizacija sel’skich kul’turnych landšaftov rajona Belovežskoj pušči: [w]: I. A. Iodo (red.), Sovremennye problemy architektury i strategija architekturnogo obrazovanija : sbornik naučnych trudov/, Architekturnye Tetradi, vyp. 1, Belorusskij Nacional’nyj Techničeskij Universitet, Mińsk 2004, s.120-127.
 3. Łapińska H., Osobennosti razvitija malych rekreacionno-turistskich gorodov Pol’ši, [w]: Ustojčivye cennosti architektury malych gorodov: sbornik materialov po teme konferencii, Architekturnyj sovet stran central’noj i vostočnoj Evropy, Beloruskij sojuz architektorov, Mińsk 2004, s. 44-46.
 4. Łapińska H., Osobennosti razvitija malych rekreacionno-turistskich gorodov Pol’ši „Arhit. i Stroit.”, No 4/2004, Mińsk 2004, s. 86-87.
 5. Łapińska H., Predposylki sovmestnogo razvitiâ goroda i rajona na osnove modernizacii rekreacionnoj deâtel’nosti „Vest. Akad. Arh.”, T.3, No 2(5), Mińsk 2005, s. 21-23.
 6. Lapin’ska G., Voprosy ohrany cennyh pamâtnikov kul’turnogo naslediâ na transgraničnyh territoriâh, [w]: Sovremennye problemy arhitektury i strategiâ arhitekturnogo obrazovaniâ: Sbornik naučnych trudov, (Arhitekturnye Tetradi), vyp.2, E. S. Agranovič-Ponomareva. G. G. Baranec, G. L. Zalesskaâ, O. V. Šajkova, I. N. Ožeškovskaâ (red.), Belorusskij nacional’nyj techničeskij universitet, Mińsk 2006, s. 124-128.

PUBLIKACJE NAUKOWE W KRAJOWYCH CZASOPISMACH I RECENZOWANYCH WYDAWNICTWACH KONFERENCYJNYCH

 1. Łapińska H., Uwagi na temat terenów otwartych miasta Białegostoku, Materiały II Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich, Białystok 1993, s. 127-131.
 2. Kowalewska B., Łapińska H., Klasyfikacja obszarów rekreacyjnych w strefie podmiejskiej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Architektura” 1996, nr 15, s.116-118.
 3. Łapińska H., Tereny sportowe szkoły jako element układu terenów otwartych miasta na przykładzie Białegostoku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Architektura szkoły lat dziewięćdziesiątych. Program – Projekt – Realizacja”, materiały konferencyjne, Politechnika Białostocka, Białystok 1996, s. 41-45.
 4. Łapińska H., Studium przestrzeni przyrodniczej Suwalszczyzny w aspekcie wykorzystania jej walorów w tworzeniu obiektów wypoczynkowych (na przykładzie rejonu Mazur Garbatych), „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura” 1996, nr 15, s.126-134.
 5. Łapińska H., Ocena walorów przyrodniczo-krajobrazowych terenu w celu wyznaczenia obszarów szczególnie przydatnych do wykorzystania i zagospodarowania wypoczynkowego (na przykładzie rejonu Jezior Szelment Wielki i Szelment Mały), „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura” 1996, nr 15, s. 135-149.
 6. Łapińska H., Kilka uwag na temat krajobrazu kulturowego Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, „Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Urbanistyka” 1996, rok 2, s. 109-112.
 7. Łapińska H., Współczesny i przyszły krajobraz nadjeziornych obszarów wypoczynkowych na przykładzie Jeziora Rajgrodzkiego (rejon gminy Rajgród), VII Konferencja Naukowa „Kierunki planowania przestrzennego i architektury współczesnej wsi”, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Białystok 1996, s. 44-50.
 8. Łapińska H., Problemy zagospodarowania wypoczynkowego nadjeziornych obszarów Polski północno-wschodniej, „Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Urbanistyka” 1997/98, R. 3, s. 94-98.
 9. Łapińska H., Charakterystyka nadjeziornych obiektów wypoczynkowych na przykładzie rejonu Jeziora Rajgrodzkiego, gmina Rajgród, „Zeszyty Naukowe PB. Architektura” 1998, nr 17, s. 99-104.
 10. Łapińska H., Relacje środowiska przyrodniczo-krajobrazowego i zagospodarowania wypoczynkowego nadjeziornego rejonu wypoczynkowego, Kierunki Planowania Przestrzennego i Architektury Współczesnej Wsi, VIII Konferencja Naukowa, Białystok-Hołny Meyera 1998, s.150-157.
 11. Łapińska H., Obraz podlaskiej wsi letniskowej, potrzeba przemian przestrzennych – próba określenia tendencji w projektowaniu i sposobie budowania, Wieś polska – współczesne przemiany i rozwój, materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków 1999, s.113-120.
 12. Łapińska H., Inwentaryzacja zagospodarowania terenu – propedeutyka metod sporządzania = Development area inventory work – propaedeutics of the preparing methods, „Zeszyty Naukowe PB Architektura” 1999, Z.18, Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, Białystok 1999, s. 105-117.
 13. Łapińska H., Problemy budownictwa letniskowego na przykładzie zabudowy letniskowej nad jeziorem Dreństwo, [w]: W. Misiak, D. Karolczuk (red.), Wieś letniskowa i agroturystyka, Warszawa – Wrocław 1999, s. 102-106.
 14. Łapińska H., Zmiany w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym gminy rolniczej jako wynik presji inwestycyjnej, Kierunki Planowania Przestrzennego i Architektury Współczesnej Wsi, IX Konferencja Naukowa, Białystok – Wigry 2000, s. 82-92.
 15. Łapińska H., Nadjeziorna przestrzeń rekreacyjna – rozpoznanie i próba porządkowania, materiały V Sympozjum, Rybna 2000, s. 134-139.
 16. Łapińska H., Nadjeziorna przestrzeń wypoczynkowa Polski Północno-Wschodniej – troska o jej utrzymanie i zrównoważony rozwój, Komunikat ECOVAST Sekcja Polska Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi I Małych Miast, Poznań 2000.
 17. Łapińska H., Domek letniskowy nad jeziorem – moda czy sposób na polskie wakacje rodzinne?, materiały z VI Sympozjum w Rybnej, Teoria a praktyka w architekturze współczesnej. Moda w architekturze, Rybna 2001, s. 328-334.
 18. Łapińska H., Strefy funkcjonalno-przestrzenne a aktywizacja gospodarcza obszaru gminy turystyczno-wypoczynkowej, Gospodarka przestrzenna polskich miast i wsi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002, s. 163-171.
 19. Łapińska H., Budownictwo letniskowe – nowe zjawisko w nadjeziornej przestrzeni przyrodniczej Polski Północno-Wschodniej, [w]: Architektura współczesna wobec natury, Gdańsk 2002, s. 207-213.
 20. Łapińska H., Zbiór kryteriów kształtowania obiektów wypoczynkowych na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, [w]: Materiały VII Sympozjum: Teoria a praktyka w architekturze współczesnej. Architektura a nauka, PAN, Politechnika Śląska, Gliwice 2002, s. 308-316.
 21. Łapińska H., Krajobraz przyrodniczo-kulturowy gmin położonych na obszarach przyrodniczo cennych – potrzeba ochrony, zachowania i rewitalizacji, [w]: E. Raszeja (red.), Obszary wiejskie: problemy, projekty, wizje, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Europejski Ruch Odnowy Wsi i Małych Miast ECOVAST. Sekcja Polska, Speed Graf., Poznań 2002, s.60-72.
 22. Łapińska H., Gmina turystyczno-wypoczynkowa – preferencje i tendencje przyszłego rozwoju, „Zeszyty Naukowe PB. Architektura” Z. 19, Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, Białystok 2002, s. 63-68.
 23. Łapińska H., Nadjeziorna przestrzeń wypoczynkowa Polski Północno-Wschodniej – troska o jej utrzymanie i zrównoważony rozwój, Komunikat nr 19 ECOVAST Sekcji Polskiej Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast. Prezentacje środowiska białostockiego, Białystok 2002.
 24. Łapińska H., Zmiany w zabudowie gmin wiejskich w Puszczy Białowieskiej, Kierunki Planowania Przestrzennego i Architektury Współczesnej Wsi, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Białystok 2003, s.169-177.
 25. Łapińska H., Przykłady dziedzictwa kulturowego wybranych polskich i białoruskich gmin regionu Puszczy Białowieskiej – potrzeba ich ochrony i zachowania, Dziedzictwo kulturowe Regionu Puszczy Białowieskiej, praca zbiorowa pod redakcją H. Łapińskiej i M. Stepaniuka, Białowieża-Kamieniuki 2003,  s. 95-113.
 26. Łapińska H., Łuksza A., Kopyły – założenie parkowo-dworskie inwentaryzacja i ocena stanu zachowania, Dziedzictwo kulturowe Regionu Puszczy Białowieskiej, praca zbiorowa pod redakcją H. Łapińskiej i M. Stepaniuka, Białowieża-Kamieniuki 2003, s. 149-158 (mój wkład to 50%).
 27. Łapińska H., Zabytki kulturowe z obszaru Puszczy Białowieskiej, potrzeba ich ochrony i zachowania dla potrzeb turystyki, Fortyfikacje jako atrakcje turystyczne, Giżycko 2003, s. 27-36.
 28. Łapińska H., Walory przyrodniczo-kulturowe gmin Puszczy Białowieskiej – tendencje rozwoju, [w]: Z. Michalczuk (red.), Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Lubelski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 682-690.
 29. Łapińska H., Potrzeba ochrony i zachowania specyfiki tradycyjnych krajobrazów przyrodniczo-kulturowych regionu Podlasia, Europa-Region-Turystyka. Specyfika przestrzeni regionalnej – jej ochrona, zachowanie i rozwój, ECOVAST Europejski Ruch Odnowy Wsi i Małych Miast Sekcja Polska, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Białostocki, Białowieża 2004, s.131-139.
 30. Łapińska H., Sylweta osadnictwa w przyrodniczym krajobrazie Doliny Górnej Narwi na przykładzie wsi gminy Narew – sprawozdanie z badań, Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka, Kielce 2005, s. 123-124.
 31. Łapińska H., Ogólna charakterystyka krajobrazu osadniczego i tradycyjnego budownictwa drewnianego Podlasia. Konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim 2005, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2005, s. 40.
 32. Łapińska H., Studium przestrzeni kulturowej gminy Narew – próba jej skatalogowania i opisania, II Konferencja Europa-Region-Turystyka, Specyfika przestrzeni regionalnej – jej ochrona, zachowanie i rozwój, Wydminy 2005, s. 62-71.
 33. Łapińska H., Przykłady wspólnych polsko-białoruskich działań w zakresie ochrony i zachowania wartości dziedzictwa kulturowego transgranicznych obszarów, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Vol. 2 (2006), Lublin 2006, s.151-163.
 34. Łapińska H., Kierunki rozwoju przestrzennego gmin położonych na obszarach przyrodniczo cennych (na przykładzie gminy Białowieża), Odnowa polskiej wsi: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Białystok 2006, s. 38-41.
 35. Łapińska H., Zmiany i przekształcenia w krajobrazie współczesnej wsi – wnioski z „Konkursu na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim w 2005”, Odnowa polskiej wsi, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Białystok 2006, s. 82-87.
 36. Łapińska H., Zróżnicowanie krajobrazu kulturowego obszaru Puszczy Białowieskiej na przykładzie budownictwa wiejskiego gminy Narew [ref.:] Architektura kultur lokalnych pogranicza: Architektura pogranicza Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Białystok – Sejny – Białowieża, 28-30 grudzień 2003 r. /red. Jerzy Uścinowicz; [org.] Politechnika Białostocka, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Polska Akademia Nauk, Politechnika Białostocka Wydział Architektury, Białystok 2006, s. 115-121.
 37. Łapińska H., Cenne zasoby i walory środowiska geograficznego a planowanie przestrzenne na przykładzie gminy Białowieża [rozdz.:] t. 3: Nauki geograficzne w badaniach regionalnych/Halina Łapińska//W: Badania regionalne – wybrane problemy/pod red. nauk. Małgorzaty Strzyż i Anny Świercz, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007, s. 465-472.
 38. Łapińska H., Parametry i wskaźniki urbanistyczne a kształtowanie struktury i obrazu miasta na przykładzie miasta Hajnówka, „Rocznik Świętokrzyski” Seria B – Nauki Przyrodnicze T. 31(2010), Wydawnictwo PAN – Oddział w Krakowie, Kraków 2010, s. 45-60.
 39. Łapińska H., Culture and education – how to teach non architects about architecture – report from the workshop in the rural area of the Bialowieza Forest, [w:] “Architectus” 2010, nr 2, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2010, s. 277-282.
 40. Łapińska H., Charakterystyka przestrzeni przyrodniczo-kulturowej przygranicznych gmin północno-wschodniej Polski oraz analiza możliwości ich przyszłego rozwoju, „Architekturae et Atribus”, vol. 2, no.1 (3), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010, s. 53-56.
 41. Łapińska H., Culture and education – how to teach non architects about architecture – report from the workshop in the rural area of the Bialowieza Forest, „Architectus” 2010, nr 2, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2010, s. 277-282.
 42. Łapińska H., Problemy współistnienia cennej przestrzeni przyrodniczej i kulturowej gminy Białowieża [w]: Europa-Region-Turystyka. Specyfika przestrzeni regionalnej, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2011, s. 100-109.
 43. Łapińska H., Możliwości i kierunki przekształceń terenów poeksploatacyjnych – architektoniczno-urbanistyczny aspekt, Problemy Ekologii Krajobrazu, PAEK, tom 29 (2011), Warszawa – Kielce 2011, s. 67-75.
 44. Łapińska H., Creation of city and rural space and parameters and urban indicators. rozdział w monografii 2012. [w:] Strzyż M., Wójtowicz B., Geography Science in the Regional Studies, volume V, part 2, Polish Geographical Society, Kielce-Warszawa 2012, s. 29-50.
 45. Łapińska H., Parki rozrywki jako forma kształtowania terenów zieleni na przykładzie projektu Parku Historycznego „Trylogia” w Mielniku w: Europa-Region-Turystyka: specyfika przestrzeni regionalnej, V, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2014.
 46. Łapińska H., Specyfika przestrzeni regionalnej w świetle wyników cyklu konferencji: Europa – Region – Turystyka „Specyfika przestrzeni regionalnej – jej ochrona, zachowanie i rozwój” [w]: Europa-Region-Turystyka. Specyfika przestrzeni regionalnej, V, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2014.
 47. Łapińska H., Kilka uwag na temat odnowy przestrzeni miejskich na przykładzie Rynku Ruskiego i Rynku Kościelnego w Surażu, Architekturae et Artibus – Vol. 6, nr 4 (2014), Białystok 2014, s. 38-49.
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.