Wydział Architektury PB

Tryb zaliczania semestru

Tryb zaliczania semestru

ORGANIZACJA SESJI I WARUNKI ZALICZENIA SEMESTRU LETNIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

NA WYDZIALE ARCHITEKTURY

NA STUDIACH STACJONARNYCH

Na podstawie „Regulaminu studiów PB” § 18 ust. 3 oraz zgodnie z Zarządzeniem
Nr 813/2018 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 22 maja 2018r.

 Semestr LETNI rozpoczyna się 25.02.2019r. i trwa do 30.09.2019r.

  1. Zaliczenie semestru

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych planem studiów oraz uzyskanie 30 punktów ECTS (§ 18 ust. 8 „Regulaminu Studiów”).

Nauczyciele akademiccy przedstawiają studentom na pierwszych zajęciach szczegółowy program przedmiotu, zawierający zakładane efekty kształcenia, treści przedmiotu i wykaz zalecanej literatury oraz omawiają sposób oceniania i warunki zaliczenia (§ 5 ust. 6 „Regulaminu Studiów”).

Koordynatorzy przedmiotów zamieszczają w USOS Web, karty przedmiotów (sylabusy) z opisanymi efektami kształcenia i sposobami ich weryfikacji, oraz zasady oceniania ustalone dla wszystkich form zajęć, jednolite dla wszystkich grup zajęciowych danej formy zajęć i określone dla wszystkich ocen w obowiązującej skali, najpóźniej w pierwszym  miesiącu semestru, tj. do 25.03.2019r. (§ 5 ust. 5 „Regulaminu Studiów”).

Ostateczny termin wystawiania ocen końcowych z zajęć podlegających zaliczeniu upływa dn. 24.06.2019r. (ostatni dzień zajęć dydaktycznych, przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej) za wyjątkiem wykładów podlegających zaliczeniu, których poprawa może odbywać się w czasie sesji egzaminacyjnej, tj. do 30.06.2019r. (§ 20 ust. 2 „Regulaminu Studiów”).

Student zgłaszający zastrzeżenia do prawidłowości przeprowadzonego zaliczenia ma prawo złożyć do Prodziekana ds. Studenckich i Dydaktyki (za pośrednictwem Dziekanatu) umotywowany wniosek o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników zaliczenia w systemie USOS  (§ 20 ust. 5 „Regulaminu Studiów”).

  1. Sesja egzaminacyjna podstawowa

Sesja egzaminacyjna rozpoczyna się 25.06.2019r.  i trwa do 30.06.2019r.

Terminy egzaminów Dziekan podaje do wiadomości studentów na 3 tygodnie przed sesją egzaminacyjną (harmonogram jest zamieszczany na stronie internetowej WA).

Student, który nie zgłosi się na egzamin w terminie przewidzianym w harmonogramie i nie usprawiedliwi nieobecności w ciągu  3 dni roboczych od terminu egzaminu, traci ten termin, a nauczyciel prowadzący wystawia ocenę niedostateczną (§ 21 ust. 4 „Regulaminu Studiów”). W każdym aktywnym polu powinna być wstawiona ocena.

  1. Sesja egzaminacyjna poprawkowa

Sesja egzaminacyjna poprawkowa rozpoczyna się 16.09.2019r. i trwa do 22.09.2019r.

Studentowi przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu (§ 21 ust. 3 „Regulaminu Studiów”).

 Student, który zgłasza zastrzeżenia do prawidłowości przeprowadzonego egzaminu ma prawo złożyć do Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki (przez Dziekanat) umotywowany wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego, w ciągu 3 dni roboczych od terminu ogłoszenia

  1. Rejestracja studentów na semestr zimowy 

Rejestracja studentów odbywa się  w terminie od 23.09.2019 r. do 30.09.2019 r.

 Studenci, którzy uzyskali 30 punktów ECTS automatycznie uzyskują zaliczenie zrealizowanego semestru i pełną rejestrację na kolejny semestr studiów. (§ 18 ust. 8 „Regulaminu Studiów”).

Studenci, którzy uzyskali minimum 22 punkty ECTS  automatycznie uzyskują warunkową rejestrację na kolejny semestr studiów.

Studenci, którzy nie uzyskali wymaganej minimalnej liczby punktów tj. 22 ECTS mogą złożyć wniosek o powtórzenie niezaliczonego semestru. Wniosek należy złożyć w dziekanacie nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na kolejny semestr, tj. do dnia 30.09.2019r. Brak wniosku spowoduje uruchomienie procedury skreślenia z listy studentów.

Wszyscy studenci zobowiązani są do sprawdzania swoich ocen na bieżąco w systemie USOSweb. W razie braku oceny bądź rozbieżności w ocenach – należy sprawę wyjaśnić z prowadzącym przedmiot. Wyjaśnianie rozbieżności ocen nie należy do pracowników Dziekanatu!.

  1. Nauczyciele akademiccy

Zobowiązani są do bezzwłocznej oceny prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych oraz bieżącego zamieszczania ocen w protokołach elektronicznych w systemie USOS Web.

Wypełnione, wydrukowane i podpisane protokoły należy złożyć w Dziekanacie do dnia 30.09.2019r.

Niedotrzymanie powyższych terminów uniemożliwi rozliczenie studentów i poważnie zakłóci proces rejestracji studentów na semestr zimowy.

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.