wt. 16 stycznia 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Zasady
 
 
 

ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH
NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Rada Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka przyznane decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów nr BCK-VI-U-Dr-1096/2012 z dnia 25 listopada 2013 roku.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, z późn. zmianami) – zwana dalej „Ustawą”;

2. Ustawa z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz. 455);

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. Nr 204, poz. 1200) – zwane dalej „Rozporządzeniem”;

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U.  nr 206, poz. 1219 );

5. Decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dnia 25 listopada 2013 roku (nr BCK-VI-U-Dr-1096/2012) o przyznaniu Wydziałowi Architektury Politechniki Białostockiej uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka

6. Komentarze i uwagi Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;

7. Zarządzenie Nr 2009 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 20 września 2013 roku w sprawie ustalenia wzorów: dyplomu doktora, doktora habilitowanego, zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich oraz wysokości opłat za ich wydanie – zwane dalej „Zarządzeniem Rektora”.

CZYNNOŚCI PRZEWODU DOKTORSKIEGO

1. Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami Rady Wydziału Architektury PB, zwanej dalej „Radą Wydziału” w przedmiocie:

1. wszczęcia przewodu doktorskiego,

2. wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie,

3. wyznaczenia recenzentów,

4. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,

5. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,

6. nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka.

2. Uchwały określone w punkcie 1 są podejmowane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania;

3. Do głosowania nad uchwałami określonymi w punkcie 1a, 1b, 1c, 1f, uprawnieni są członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz osoby, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.21a Ustawy. Uprawnienie do podejmowania uchwał w punktach 1d) i 1e) posiada komisja do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej, powołana przez Radę Wydziału;

4. Oprócz uchwał wymienionych w punkcie 1, Rada Wydziału podejmuje decyzje w sprawach szczegółowych związanych z przewodem doktorskim, dotyczących ustalenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych. Uchwały w tym zakresie Rada podejmuje w głosowaniu jawnym (o ile żaden z członków nie stawia wniosku o przeprowadzenie głosowania tajnego), zwykłą większością oddanych głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania;

5. Wszystkie czynności przewodu doktorskiego są protokołowane. Protokoły są dołączane do dokumentacji przewodu doktorskiego.

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO

I . CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE

1. Wszczęcie przewodu doktorskiego następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, zwanej dalej "kandydatem", złożony do  Rady Wydziału Architektury PB, zwanej dalej „Radą Wydziału”. Wniosek powinien zawierać komplet dokumentów wymienionych w p. 3. Złożenie wniosku jest poprzedzone wystąpieniem do Dziekana Wydziału Architektury PB z wnioskiem o przeprowadzenie seminarium naukowego.

2. Na seminarium naukowym kandydat powinien przedstawić proponowany temat, dyscyplinę naukową, cel i zakres przyszłej rozprawy doktorskiej. Seminarium zostaje przeprowadzone na zebraniu jednostki organizacyjnej Wydziału Architektury, której działalność naukowa jest najbliższa tematyce rozprawy. Seminarium naukowe organizuje kierownik danej jednostki organizacyjnej Wydziału, który przesyła również do wszystkich jednostek organizacyjnych Wydziału Architektury zawiadomienie o terminie i temacie seminarium. Z przebiegu seminarium i dyskusji sporządzany jest protokół, który wraz z listą obecności uczestników  zostaje włączony do dokumentacji przebiegu przewodu doktorskiego.

3. Wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat składa komplet dokumentów:

a) oryginał lub poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego. W szczególnych przypadkach, o których mowa w art. 13a ust. 1 Ustawy, kandydat powinien przedstawić oryginał albo uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego oraz dokumentu potwierdzającego uzyskanie "Diamentowego Grantu" w ramach programu ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki,

b) proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej (teza, cel i zakres pracy) ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski oraz propozycję dyscypliny dodatkowej,

c) propozycję osoby promotora lub promotora i promotora pomocniczego,

d) wykaz opublikowanych prac naukowych, udokumentowanych twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę,

e) życiorys uwzględniający przebieg pracy naukowej i zawodowej,

f) pisemną zgodę proponowanej osoby/osób na przyjęcie funkcji promotora/promotora pomocniczego,

g) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeśli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia naukowego doktora w tej samej dyscyplinie naukowej,

h) deklarację pokrycia kosztów przewodu doktorskiego przez kandydata lub zatrudniającą go instytucję (na zasadach określonych w umowie zawartej z jednostką).

4. Wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat może dodatkowo przedstawić:

a) opinię dotychczasowego opiekuna naukowego,

b) certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, zgodny z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia,

c) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy w innym języku niż język polski.

II. WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO

1. Dziekan na posiedzeniu Rady Wydziału przedstawia krótką charakterystykę kandydata i załączone dokumenty oraz protokół z seminarium naukowego kandydata.

2. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki, lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

3. Rada Wydziału podejmuje decyzję w formie uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego, zatwierdzeniu tematu rozprawy i wyznaczeniu promotora oraz (jeśli jest wnioskowany) kopromotora lub/i promotora pomocniczego. Uchwała powinna zawierać pełne określenie stopnia, którego uzyskanie jest celem wszczynanego postępowania, tj. określenie dziedziny i dyscypliny naukowej.

4. Dziekan niezwłocznie przekazuje kandydatowi zawiadomienie o wszczęciu przewodu doktorskiego (załącznik nr 1).

5. Promotorem w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.

6. Promotorem w przewodzie doktorskim może być osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej niespełniająca wymogów określonych w punkcie 5, uznana przez Radę Wydziału za wybitnego znawcę problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska.

7. W przewodach doktorskich prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej lub w przypadku przygotowywania interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej Rada Wydziału może powołać kopromotora.

8. Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej i nieposiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim.

9. W przypadku, gdy Dziekan pełni rolę promotora lub recenzenta w danym przewodzie doktorskim, jego obowiązki w czynnościach postepowania przejmuje Prodziekan ds. Nauki Wydziału Architektury PB lub członek Rady Wydziału, posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego wskazany w głosowaniu przez tę radę.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek kandydata  poparty pozytywną opinią promotora, Rada Wydziału może dokonać zmiany tytułu rozprawy doktorskiej we wszczętym przewodzie doktorskim. Uchwała o zmianie tytułu rozprawy jest podejmowana na takich samych zasadach, jak uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego.

III. ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

1. Rozprawa doktorska przygotowywana pod opieką promotora lub promotora i promotora pomocniczego powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

2. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki.

3. Rozprawę doktorską może stanowić praca projektowa, lub zbiór projektów, jeśli odpowiada warunkom określonym w p. 1. W takim przypadku należy przedłożyć zapis graficzny pracy projektowej oraz opis wskazujący problem naukowy, który został w niej przedstawiony.

4. Rozprawę doktorską może stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy odpowiadający warunkom określonym w p. 1. W przypadku gdy rozprawa doktorska stanowi część pracy zbiorowej kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie.

5. Za zgodą Rady Wydziału rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski.

6. Kandydat przedkłada  promotorowi dokumentację zawierającą:

a) cztery egzemplarze rozprawy doktorskiej w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej wraz ze streszczeniem w języku angielskim. W przypadku powołania więcej niż dwóch recenzentów liczba egzemplarzy powinna być odpowiednio zwiększona. Jeżeli rozprawa przygotowywana jest w języku obcym streszczenie winno być w języku polskim,

b) w przypadku określonym w punkcie 3. część graficzna rozprawy doktorskiej powinna być opatrzona opisem w języku polskim i angielskim,

c) streszczenie rozprawy w języku polskim i angielskim w wersji elektronicznej do zamieszczenia na stronie internetowej Wydziału Architektury PB.

7. Promotor rozprawy doktorskiej występuje do dziekana z wnioskiem o podjęcie dalszych czynności w przewodzie doktorskim i przekazuje mu dokumentację o której mowa w p. 6. wraz ze swoją pisemną opinią o pracy doktorskiej kandydata.

IV. POWOŁANIE KOMISJI DOKTORSKIEJ

1. Rada Wydziału na wniosek Dziekana powołuje ze swego składu komisję do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej (zwaną dalej "komisją doktorską"),  oraz wyznacza jej przewodniczącego.

2. W skład komisji doktorskiej wchodzą:

a) powołani członkowie Rady Wydziału w liczbie co najmniej siedmiu osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej lub pokrewnej dyscypliny naukowej,

b) promotor rozprawy doktorskiej,

c) recenzenci rozprawy (z dniem powołania).

3. Rada Wydziału może powołać ponadto w skład komisji doktorskiej promotora pomocniczego (bez prawa głosu).

4. Przewodniczącym komisji doktorskiej nie może być promotor, kopromotor ani recenzent rozprawy doktorskiej.

5. Do kompetencji komisji doktorskiej należy:

a) proponowanie kandydatur recenzentów rozprawy doktorskiej,

b) proponowanie zakresu egzaminów doktorskich i składu komisji egzaminacyjnych,

c) przeprowadzenie egzaminu doktorskiego z zakresu dyscypliny podstawowej,

d) rozstrzygnięcie w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,

e) przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej,

f) wnioskowanie do Rady Wydziału o nadanie stopnia naukowego doktora oraz o ewentualne wyróżnienie rozprawy doktorskiej.

6. Do obowiązków przewodniczącego komisji doktorskiej należy:

a) ustalanie harmonogramu i kierowanie pracami komisji,

b) prowadzenie publicznej obrony rozprawy doktorskiej,

c) przedstawianie Radzie Wydziału stanowiska komisji w sprawach związanych z przewodem doktorskim.

7. Dziekan przekazuje przewodniczącemu komisji doktorskiej komplet dokumentacji w sprawie przewodu doktorskiego wraz z rozprawą.

8. Z każdego posiedzenia komisji doktorskiej sporządzany jest protokół, który jest podpisywany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków komisji i dołączany do dokumentacji przewodu doktorskiego.

V. POWOŁANIE RECENZENTÓW ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

1. Komisja doktorska po zapoznaniu się z rozprawą doktorską przedstawia Radzie Wydziału:

a) propozycję co najmniej czterech kandydatów na recenzentów ze wskazaniem na preferencje komisji wraz z uzasadnieniem,

b) listę przedmiotów egzaminacyjnych oraz składy komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie (zwane dalej „komisjami egzaminacyjnymi”).

2. Recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, której działalność naukowa obejmuje tematykę rozprawy.

3. Jednym z recenzentów rozprawy doktorskiej może być również pracownik zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej nieposiadający polskiego tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, uznany przez Radę Wydziału za wybitnego znawcę tematyki rozprawy doktorskiej.

4. Rada Wydziału podejmuje uchwałę powołującą co najmniej dwóch recenzentów rozprawy doktorskiej spośród osób zatrudnionych w innej instytucji niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami Rady Wydziału Architektury PB. Głosowanie odbywa się oddzielnie na każdego recenzenta.

5. Dziekan po powołaniu recenzentów przez Radę Wydziału wysyła każdemu z nich zlecenie wykonania recenzji, egzemplarz rozprawy doktorskiej oraz informację o obowiązujących na Wydziale Architektury PB zasadach uznawania rozpraw doktorskich za wyróżniające.

6. Recenzja rozprawy doktorskiej powinna zawierać szczegółowo uzasadnioną ocenę czy rozprawa ta spełnia warunki określone w p. III.1. Recenzja może zawierać również wnioski dotyczące ewentualnego uzupełnienia lub poprawienia rozprawy. Rozprawa uzupełniona lub poprawiona wymaga dodatkowych recenzji tych samych recenzentów.

7. W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, recenzja powinna zawierać ocenę indywidualnego wkładu kandydata w jej powstanie.

8. Recenzent powinien przedstawić Radzie Wydziału recenzję w formie papierowej i elektronicznej nie później, niż w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału może przedłużyć termin złożenia recenzji o jeden miesiąc. Recenzję uzupełnionej, lub poprawionej rozprawy doktorskiej należy złożyć w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie.

9. Po otrzymaniu wszystkich recenzji rozprawy doktorskiej Dziekan udostępnia je kandydatowi i przekazuje przewodniczącemu komisji doktorskiej.

10. Dziekan zaprasza w formie pisemnej recenzentów rozprawy doktorskiej na egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej oraz na posiedzenia komisji doktorskiej i Rady Wydziału, na których będą podejmowane uchwały w sprawie:

a) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,

b) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,

c) nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka

d) ewentualnego wyróżnienia rozprawy doktorskiej.

VI. EGZAMINY DOKTORSKIE

1. Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przeprowadzane są egzaminy doktorskie w zakresie:

a) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej,

b) dyscypliny dodatkowej,

c) języka obcego nowożytnego.

2. Komisje egzaminacyjne powołuje Rada Wydziału na wniosek przewodniczącego komisji doktorskiej.

3. Skład poszczególnych komisji stanowią:

a) do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej: egzamin przeprowadza komisja doktorska;

b) do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej: co najmniej 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej odpowiadającej temu egzaminowi;

c) do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego: co najmniej 3 osoby, spośród których co najmniej jedna musi nauczać tego języka w szkole wyższej.

4. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnych jest przewodniczący komisji doktorskiej.

5. W skład komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie Rada Wydziału może powołać, bez prawa głosu, promotora pomocniczego.

6. Terminy egzaminów ustala Dziekan na wniosek przewodniczącego komisji doktorskiej, w porozumieniu z członkami komisji egzaminacyjnych. Zakres egzaminów ustalają komisje egzaminacyjne i informują o nim kandydata.

7. Egzamin z dyscypliny podstawowej może być przeprowadzony tylko w przypadku obecności co najmniej połowy liczby członków komisji egzaminacyjnej, w tym przewodniczącego. Egzaminy z dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego są przeprowadzane tylko w przypadku obecności przewodniczącego komisji oraz co najmniej jednego egzaminatora.

8. Egzamin doktorski z nowożytnego języka obcego jest przeprowadzany na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest potwierdzeniem kompetencji językowej kandydata w szczególności w zakresie dyscypliny odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.

9. Kandydat, który przedstawił certyfikat o którym mowa w punkcie I.4 b, jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

11. Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej w regulaminie studiów doktoranckich obowiązującym w Politechnice Białostockiej

12. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu doktorskiego Rada Wydziału, na pisemny wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie egzaminu. Egzamin poprawkowy może odbyć się tylko raz, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy po pierwszym terminie tego egzaminu.

13. Z przebiegu egzaminów doktorskich komisje sporządzają protokoły (zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 2).

VII. PRZYJĘCIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I DOPUSZCZENIE JEJ DO PUBLICZNEJ OBRONY

1. Po otrzymaniu recenzji rozprawy Dziekan udostępnia je członkom komisji doktorskiej oraz kandydatowi.

2. Komisja doktorska po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora, recenzjami oraz przebiegiem egzaminów doktorskich, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Uchwała musi zostać podjęta w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością oddanych głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

3. W uzasadnionych przypadkach komisja doktorska może wnioskować o uzupełnienie recenzji lub powołanie dodatkowego recenzenta. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Rada Wydziału.

4. W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do publicznej obrony, komisja doktorska przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału. Odmowa przyjęcia rozprawy doktorskiej przez komisję doktorską zamyka przewód doktorski.

5. Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach organizacyjnych.

6. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszcza się na stronie internetowej Wydziału Architektury PB. Streszczenie publikuje się w dniu podjęcia przez komisję doktorską uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Zamieszczone materiały pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania kandydatowi stopnia doktora.

7. Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji Dziekan przekazuje elektroniczne wersje wszystkich recenzji do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, celem ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

VIII. PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

1. Termin i miejsce publicznej obrony wyznacza Dziekan na wniosek przewodniczącego komisji doktorskiej.

2. Zawiadomienie o dacie i miejscu publicznej obrony otrzymują członkowie Rady Wydziału, recenzenci, oraz wszystkie jednostki organizacyjne posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie naukowej, w której prowadzony jest przewód doktorski. Informację tę zamieszcza się również na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Wydziału Architektury PB na co najmniej 10 dni przed terminem obrony.

3. Dziekan przekazuje jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej do Biblioteki Wydziału Architektury PB  w celu udostępnienia jej zainteresowanym osobom. Informacja o miejscu złożenia rozprawy oraz o zamieszczeniu jej streszczenia i recenzjach na stronie internetowej Wydziału Architektury PB jest podawana w zawiadomieniach o publicznej obronie.

4. Obrona rozprawy odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej, prowadzonym przez przewodniczącego. W posiedzeniu powinno uczestniczyć co najmniej siedmiu członków komisji doktorskiej, w  tym promotor (i kopromotor /promotor pomocniczy), a także co najmniej jeden recenzent.

5. Na publiczną obronę zapraszani są wszyscy członkowie Rady Wydziału, w szczególności posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

6. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej składa się z dwóch części:

a) część jawna obrony ( z udziałem kandydata),

b) część niejawna obrony (bez udziału kandydata).

7. Część jawna publicznej obrony pracy doktorskiej ma następujący przebieg:

a) obronę otwiera przewodniczący komisji doktorskiej, który przedstawia kandydata, promotora (promotorów), członków komisji i recenzentów a następnie podaje krótką informację o przebiegu przewodu (datę otwarcia przewodu i zatwierdzenia tytułu pracy, datę powołania komisji egzaminacyjnych i recenzentów, przedmioty egzaminów doktorskich i ich wyniku, datę podjęcia decyzji o dopuszczeniu rozprawy do publicznej obrony; informacja powinna kończyć się stwierdzeniem o spełnieniu wszystkich obowiązujących wymogów formalnych),

b) promotor prezentuje sylwetkę kandydata i jego dotychczasowe osiągnięcia naukowe lub/i zawodowe,

c) kandydat przedstawia syntetyczny autoreferat (cel, tezę rozprawy, osiągnięte najważniejsze wyniki – ok. 20-30 min.),

d) recenzenci przedstawiają recenzje rozprawy doktorskiej (w razie nieobecności recenzenta przewodniczący zarządza odczytanie opinii),

e) kandydat udziela odpowiedzi na uwagi zawarte w recenzjach, recenzenci odnoszą się do odpowiedzi kandydata,

f) przewodniczący otwiera publiczną dyskusję nad rozprawą, w trakcie której wszystkie osoby obecne na posiedzeniu mogą zabierać głos, zgłaszać uwagi i prosić o wyjaśnienia; kandydat zobowiązany jest do udzielenia jasnych i zwięzłych odpowiedzi na pytania,

g) część jawna obrony kończy się wypowiedzią kandydata.

8. W części niejawnej publicznej obrony pracy doktorskiej odbywa się posiedzenie komisji doktorskiej o następującym przebiegu:

a) przeprowadzona jest dyskusja podsumowująca przebieg części jawnej publicznej obrony pracy doktorskiej: ocena odpowiedzi kandydata na uwagi recenzentów i zgłoszone w publicznej dyskusji pytania,

b) komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,

c) komisja doktorska podejmuje uchwałę dotyczącą wniosku do Rady Wydziału o nadanie lub odmowę nadania stopnia naukowego doktora.

9. Uchwały określone w punkcie 8 są podejmowane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością oddanych głosów.

10. Komisja doktorska może uchwalić wystąpienie do Rady Wydziału o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, gdy spełnione są następujące warunki:

a) co najmniej jeden z recenzentów rozprawy wnioskował w złożonej recenzji pisemnej o przyznanie wyróżnienia,

b) kandydat otrzymał ocenę bardzo dobrą na egzaminie doktorskim z dyscypliny podstawowej,

c) wniosek został poparty przez co najmniej 3/4 członków komisji w głosowaniu tajnym podczas niejawnej części posiedzenia.

11. Po zakończeniu niejawnej części posiedzenia komisji doktorskiej, jej przewodniczący informuje kandydata o przyjęciu (lub nieprzyjęciu) obrony rozprawy. Obronę rozprawy doktorskiej kończy publiczne ogłoszenie wniosku komisji doktorskiej w przedmiocie nadania stopnia doktora nauk technicznych przedstawionego do zatwierdzenia przez Radę Wydziału oraz ewentualnego wniosku o wyróżnienie rozprawy.

12. Z obu części posiedzenia komisji doktorskiej jest sporządzany protokół, zawierający szczegółową rejestrację ich przebiegu. Do protokołu jest dołączana lista obecności na części jawnej i niejawnej posiedzenia.

13. W przypadku przewodów doktorskich przeprowadzanych na podstawie porozumienia wspólnie przez Radę Wydziału Architektury PB i innej jednostki organizacyjnej zgodnie z art.14a Ustawy, obrona odbywa się, jeśli porozumienie nie stanowi inaczej, zgodnie z § 10 Rozporządzenia.

IX. ZAKOŃCZENIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO

1. Na posiedzeniu Rady Wydziału przewodniczący komisji doktorskiej referuje przebieg przewodu i przedstawia wniosek komisji o nadanie stopnia doktora. Rada Wydziału podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka.

2. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia. Dziekan przekazuje pisemną informację o decyzji Rady Wydziału osobie, której nadano stopień doktora nauk technicznych (według załącznika nr 3).

3. Dziekan zawiadamia o nadaniu stopnia doktora Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem systemu POL-on. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia.

4. Po przyjęciu uchwały o nadaniu stopnia doktora, Rada Wydziału głosuje — na ewentualny wniosek komisji doktorskiej — nad uchwałą o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.

5. Osobie, której nadano stopień naukowy doktora wydaje się oryginał dyplomu i jeden odpis w języku polskim, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora.

6. Rada Wydziału może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego w następujących przypadkach:

1. kandydat nie przystąpił w wyznaczonym terminie do egzaminów doktorskich,

2. kandydat nie przedstawił rozprawy doktorskiej,

3. na pisemny wniosek kandydata o zamknięcie przewodu doktorskiego.

7. Dokumentacja przewodu doktorskiego przechowywana w archiwum obejmuje dokumenty określone w wykazie dokumentów (załącznik nr 4).

X. TRYB ODWOŁAWCZY

1. Odmowne decyzje Rady Wydziału w czynnościach przewodu doktorskiego określonych w art. 14 ust.2 Ustawy, powinny być przekazywane kandydatowi wraz z pouczeniem o przysługującym mu prawie i trybie odwołania od decyzji.

2. Kandydat może wnieść odwołanie od uchwał wymienionych w punkcie 1. do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady Wydziału w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały.

3. W przypadku odwołania kandydata od odmownych decyzji Rady Wydziału, o których mowa w punkcie 1, treść odwołania jest analizowana przez komisję doktorską. Przewodniczący komisji przedstawia na posiedzeniu Rady Wydziału pisemną opinię w przedmiotowej sprawie.

4. Rada Wydziału przyjmuje stanowisko w sprawie odwołania kandydata od odmownych decyzji Rady w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Rada Wydziału przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i dokumentami przewodu doktorskiego w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.

5. Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy, Centralna Komisja albo utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę, albo uchylając ją przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia.