śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
 
 
 
Pracownicy
 
 
 

dr inż. arch. Halina Łapińska


e-mail: h.lapinska@pb.edu.plhalap2@interia.pl


wykształcenie:

 • Wydział Architektury Politechniki Białostockiej ukończyła w 1980r.
 • stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki uzyskała na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 1997r. na podstawie rozprawy doktorskiej nt. "Znaczenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych w tworzeniu obiektów wypoczynkowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego”, pod kierownictwem prof. dr hab. inż. arch. Macieja Nowakowskiego
 • studia podyplomowe w zakresie Gospodarki Przestrzennej ukończyła w 1999 r.


obszar zainteresowań zawodowych:


architektura krajobrazu, architektura rekreacyjno-wypoczynkowa, planowanie przestrzenne, projektowanie urbanistyczne, gospodarka przestrzenna, budownictwo drewniane, tradycyjne

praca zawodowa:

 • projektant - architekt w Biurze Projektów Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych „POLSPORT” w Białymstoku (1980- 1990)
 • asystent w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej (1991- 1996)
 • adiunkt w Zakładzie Realizacji Architektury, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej (1996-2003)
 • Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki Wydziału Architektury PB (1999-2002)
 • adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury PB (od 2003)

nagrody i wyróżnienia:

 • I nagroda SARP w konkursie prac dyplomowych „O nową myśl architektoniczną” (1980)
 • nagrody JM Rektora Politechniki Białostockiej: indywidualne (1998, 2001) i zespołowe (1993, 1996, 2000, 2008)
 • Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2002)

ważniejsze projekty architektoniczne i realizacje:

 • obiekty wypoczynkowe i rekreacyjne w: Starych Juchach, Olecku, Augustowie
 • obiekty handlowo-usługowe w: Kalinowie, Wieliczkach, Nowinnikach, Raczkach, Drohiczynie, Śródlesiu
 • Kościół Mission Catholique de Nguelemendouka (Kamerun, Afryka)
 • kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla w Doume (Kamerun, Afryka)
 • hala sportowa Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Białostockiej (współautorstwo: Dąbrowska -Milewska G. i Kabac J.)
 • karczma w Krasnem-Ciasnem, gm. Supraśl
 • ok. 80 budynków mieszkalnych.
 • „ścieżka w koronach drzew” w Gruszkach, nadleśnictwo Browsk

ważniejsze opracowania urbanistyczne (opracowania zespołowe):

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rajgród
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża

działalność naukowa:

 • kierownik międzynarodowego naukowego tematu badawczego: „Badanie problemów ochrony i rewitalizacji dziedzictwa historyczno-kulturowego transgranicznych rejonów Białorusi i Polski w celu jego wykorzystania dla rozwoju turystyki”, prowadzonego z Wydziałem Architektury BNUT (2003-2005)
 • kierownik międzynarodowego naukowego tematu badawczego: „Metodologiczne podstawy badania i oceny przyrodniczych i kulturowych walorów przygranicznych obszarów Białorusi i Polski”, prowadzonego z Wydziałem Architektury BNUT (od 2006r.)
 • publikacje (liczba ogółem) 40
 • organizacja cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowych ECOVAST-u pt. „EUROPA - REGION – TURYSTYKA, Specyfika przestrzeni regionalnej - jej ochrona, zachowanie i rozwój”
 • redakcja materiałów z konferencji

sprawowane funkcje:

 • Prezes ECOVAST-u - Sekcji Polskiej Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast, od 2004 roku
 • p.o. kierownika Zakładu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego WA PB


12. Ważniejsze prace:

 1. Łapińska H.: Studium przestrzeni przyrodniczej Suwalszczyzny w aspekcie wykorzystania jej walorów w tworzeniu obiektów wypoczynkowych /na przykładzie rejonu Mazur Garbatych/, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Architektura - zeszyt nr 15, Białystok, 1996
 2. Łapińska H.: Ocena walorów przyrodniczo-krajobrazowych terenu w celu wyznaczenia obszarów szczególnie przydatnych do wykorzystania i zagospodarowania wypoczynkowego /na przykładzie rejonu Jezior Szelment Wielki i Szelment Mały, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej - Architektura - zeszyt nr 15, Białystok, 1996.
 3. Łapińska H.: Kilka uwag na temat krajobrazu kulturowego Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe - Urbanistyka", Warszawa,1996.
 4. Łapińska H.: Przyrodniczo-krajobrazowe kryteria zagospodarowania przestrzennego rejonu pojezierzy, Mińsk, Białoruś, 1999.
 5. Łapińska H.: Charakterystyka nadjeziornych obiektów wypoczynkowych na przykładzie rejonu Jeziora Rajgrodzkiego, gm. Rajgród, Zeszyty Naukowe nr 17 P.B, Architektura, 1998.
 6. Łapińska H.: Problemy zagospodarowania wypoczynkowego nadjeziornych obszarów Polski Północno-Wschodniej, Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe - Urbanistyka, Warszawa,1998
 7. Łapińska H.: Obiekty wypoczynkowe nad jeziorami - przyrodniczo-krajobrazowe kryteria kształtowania, Rozprawy Naukowe Nr 57, Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, Białystok 1998
 8. Łapińska H.: Inwentaryzacja zagospodarowania terenu – propedeutyka metod sporządzania , Zeszyty Naukowe PB Architektura Z.18, 1999, Dział Wydawnictw i Poligrafii PB, ss. 105-117
 9. Dziedzictwo kulturowe Regionu Puszczy Białowieskiej, praca zbiorowa pod redakcją Łapińskiej H. i Stepaniuka M., Białowieża - Kamieniuki, 2003.
 10. Łapińska H.: Валоризация культурных ландшафтов района Беловежской пущы, Międzynarodowa Naukowa Konferencja pt.:„Современные проблемы архитектуры и стратегии архитектурного образования”, zorganizowana na Wydziale Architektury Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Mińsku w dniach 3–4 lutego 2004 r.
 11. Łapińska H.: Вопросы охраны ценных памятников культурного наследия на трансграничных территориях, Międzynarodowa Naukowa Konferencja pt.: „Современные проблемы архитектуры и стратегии архитектурного образования”, zorganizowana na Wydziale Architektury Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Mińsku w dniach 1-3 lutego 2005 r.
 12. Łapińska H.: Charakterystyka przestrzeni przyrodniczo-kulturowej przygranicznych gmin północno-wschodniej Polski oraz analiza możliwości ich przyszłego rozwoju s.27-28 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Europa-Region-Turystyka: Specyfika przestrzeni regionalnej - jej ochrona, zachowanie i rozwój, Suraż, 7-8.09.2007r.