ndz. 25 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
 
 
Numer (4) 2/2010
 
 
 

Numer (4) 2/2010
Spis treści/Contents


Streszczenie
Abstracts


1.
Katarzyna Asanowicz


Eksperymentalne koncepcje infrastruktury społecznej – domy-komuny w ZSRR
Experimental conceptions of social infrastructure – communal houses in Soviet Union
5
2.
Volodymyr Durmanov


Housing development in Ukraine and Russia in past and in future
Rozwój mieszkalnictwa na Ukrainie i w Rosji w niedalekiej przeszłości i przyszłości
12
3.
Barbara Gronostajska


Zespoły mieszkaniowe z wielkiej płyty w XXI wieku – problemy i perspektywy
Slabs housing estates in 21st Century – problems and prospects
19
4.
Piotr Kania


Od Charlesa Fouriera do Paolo Soleriego – przemiany w sposobie kształtowania struktur osiedli mieszkaniowych na przestrzeni wieków
From Charles Fourier to Paolo Soleri – transformation of methods of forming housing structures over centuries
27
5
Jadwiga Kiernikiewicz-Wieczorkiewicz


Człowiek i jego samochód – relacje w strukturach mieszkaniowych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Zapis refleksji
Man and his car. Relations in housing structures under the conditions of balanced development. Notation of the reflections
34
6
Adam Nadolny


Normatyw mieszkaniowy w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej o charakterze uzupełniającym z lat 1945-1968 na przykładzie Poznania
Housing standards reference to complementary architecture based on the examples of city of Poznan 1945-1968
42
7
Joanna Olenderek


W poszukiwaniu tendencji kształtowania środowiska mieszkaniowego XXI wieku w świetle wybranych dokonań wiedeńskich
In the search for tendencies shaping the housing of the 21st Century in the light of the chosen Vienna achievements

52
8
Magdalena Podwojewska


Zespoły komunalnej zabudowy mieszkaniowej w czasie przemian w Gdańsku na przykładzie Biskupiej Górki
The complexes of municipal residential buildings at the time of transitions in Gdansk illustrated with an example of Biskupia Górka

58
9
Bogdan Pszonak


Kryteria oceny osiedli o wysokim współczynniku gęstości zabudowy na przykładzie Studium programowo – przestrzennego zagospodarowania terenu Bison-Bial S.A. przy ul. Łąkowej 3 w Białymstoku.
The criterions of evaluation for housing estates with high factor of development density on example of the programatic and spatial study of Bison-Bial S.A factory area at 3 Łąkowa Street in Białystok

64
10
Krystyna Strumiłło


Luksus, na jaki każdy sobie zasłużył – mieszkać w nowoczesnym i pięknym otoczeniu na miarę XXI wieku
Luxury in which everybody has deserved – to live in modern and beautiful environment on measure of 21ST Century

69
11
Jarosław Szewczyk


Dom – archetyp. Uniwersalna waluta czy przedmiot globalnej psychozy?
A home – an archetype. Common currency or global psychosis?

73
12
Barbara Świt-Jankowska


Współczesne narzędzia pracy architekta a jakość nowo projektowanej przestrzeni mieszkalnej
Present-day instruments of architect’s work and quality of residential space

79