ndz. 25 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
 
 
Numer (3) 1/2010
 
 
 

Numer (3) 1/2010
Spis treści/Contents


Streszczenie
Abstracts


1.
Katarzyna Asanowicz


Wydział Architektury Politechniki Białostockiej i działania na rzecz rozwoju małych miast północno-wschodniego makroregionu Polski
Activation projects of small towns in north-eastern macroregion of Poland undertaken by Faculty of Architecture, Bialystok University of Technology

5
2.
Grażyna Dąbrowska-Milewska


Czy w Polsce potrzebne są krajowe standardy urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych?
Does the national  urban planning standards for residential areas are needed in Poland?

12
3.
Grażyna Dąbrowska-Milewska


Standardy urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych – wybrane zagadnienia 
Urban planning standards for residential areas – chosen issues

17
4.
Justyna Kobylarczyk


Ocena jakości środowiska mieszkaniowego na przykładzie Jarosławia
Evaluation of residential environment quality on an example of Jarosław

32
5
Maciej Kowalewski, Marek Ostrowski


Mieszkanie – przestrzeń prywatna? Praktyki uniformizacji wnętrz
Home - a private space? Practices of uniformization of interiors

39
6
Krzysztof Kwiatkowski


Kreacja, odtwarzanie, podtrzymywanie więzi społecznej w zespołach mieszkaniowych
Creation, reconstruction, sustaining social bonds in housing complexes

46
7
Halina Łapińska


Charakterystyka przestrzeni przyrodniczo-kulturowej przygranicznych gmin północno-wschodniej Polski oraz analiza możliwości ich przyszłego rozwoju
Characteristic of natural and cultural space of borderland communities of north-eastern Poland aimed for analysis of possibilities of their future development

53
8
Beata Majerska-Pałubicka


Jakość środowiska mieszkaniowego w aspekcie jakości środowiska naturalnego na przykładach ekoosiedli
The quality of built environment in aspects of quality of natural environment based on examples of eco – settlement

57
9
Marcin Michalski


Jakość środowiska mieszkaniowego w świetle realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Wrocławia po 2004 roku
Quality of housing development based on residentials complexes in Wrocław after 2004

63
10
Piotr Setkowicz


Barwa – bagatelizowany wymiar środowiska mieszkaniowego
Colour – the often ignored dimension of housing environment

70
11
Waldemar Szeszuła


Kryteria oceny rozwiązań przestrzennych zespołów zabudowy jednorodzinnej
The Criteria for the Assessment of Spatial Solutions in the Family Housing

76
12
Grzegorz Wojtkun


Osiedle mieszkaniowe w ponowoczesnej przestrzeni urbanistycznej
Housing estate in postmodern urban space

85