czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Interior Design in English
 
 
 

Architektura Wnętrz po angielsku

W roku akademickim 2011/2012 Wydział Architektury Politechniki Białostockiej wprowadza na kierunku Architektura Wnętrz kształcenie w języku angielskim. Oferta dotyczy studiów inżynierskich stacjonarnych trwających 7 semestrów i kończących się uzyskaniem tytułu inżyniera. Studia są bezpłatne!

Zajęcia odbywać się będą na zasadach określonych w regulaminie studiów PB oraz według planu studiów dla kierunku Architektura Wnętrz. Przewiduje się nabór grupy 15 studentów według zasad rekrutacyjnych obowiązujących na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Kandydatów na studia będzie obowiązywał dwuczęściowy egzamin wstępny z rysunku odręcznego (technika wykonania prac – ołówek):

Zadanie 1. Wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętność postrzegania i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania i komponowania.

Zadanie 2. Wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych.

Wprowadzenie studiów na kierunku Architektura Wnętrz w języku angielskim jest jednym z zadań realizowanych przez Politechnikę Białostocką w ramach projektu „Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy” – więcej na temat projektu pod adresem www.wiemywiecej.edu.pl, więcej na temat zadania Wydziału Architektury http://pb.wiemywiecej.edu.pl/wydzial-architektury1

Interior Design in English

In the 2011/2012 academic year, the Faculty of Architecture of the Bialystok University of Technology is going to introduce education with English as the language of instruction for the study course of Interior Design. This offer concerns a full-time, first degree undergraduate course which lasts 7 semesters and finishes in awarding the degree of an inzynier (Bachelor of Architecture). The studies are free!

Studying will take place according to the principles defined in the BUT Study Regulations and pursuant to the curriculum for the Interior Design Course. It is planned that 15 students will be admitted according to the recruitment procedure followed at the Faculty of Architecture of the Bialystok University of Technology. To qualify for studying, candidates must take a two-part entrance examination in freehand drawing (work technique – pencil drawing):

Task 1. Making a drawing which would verify the author’s abilities of perception and representation of a given space, as well as the abilities to modify and compose that space.

Task 2. Making a drawing of the given subject, which would verify the candidate’s aesthetic sensitivity and their aptitudes to solve design tasks.

Introducing English-instructed education for the course of Interior Design is one of the tasks carried out by the Bialystok University of Technology within the framework of the project: ‘Strengthening and development of didactic potential of universities and increasing the number of graduates from faculties of key importance for knowledge-based economy’ – more information about the project at www.wiemywiecej.edu.pl,  further details on the role of the Faculty of Architecture at http://pb.wiemywiecej.edu.pl/wydzial-architektury1


Opis studiów na kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ:

Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów) stacjonarne

Program studiów obejmuje wiedzę inżynierską z zakresu architektury wnętrz oraz przedmioty rozwijające indywidualne zdolności twórcze. Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy projektowej w dziedzinach związanych z kształtowaniem wnętrz budynków o różnych funkcjach oraz kształtowania plastycznego form użytkowych, architektury wystawienniczej, rzeźby kameralnej, iluminacji artystycznej, meblarstwa. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie architekta wnętrz.

Study Course – INTERIOR DESIGN:

First degree undergraduate (BArch, 7 semesters) full-time course

The course programme provides thorough interdisciplinary knowledge in the fields of history and theory of interior design and fine arts, ergonomics, lighting, theory of colours as well as basic engineering know-how and skills. Interior Design graduates will have the knowledge and skills that will enable them to design multi-functional interiors like those of homes, sacred buildings or public utilities. They will also be able to design exhibition stands, furniture, works of applied art, interior sculpture and artistic lighting. They will be prepared to carry out their design work in teams as well as individually.