czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Informacje Wydziału Architektury
 
 
 

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej prowadzi rekrutację kandydatów na trzy kierunki studiów:

- ARCHITEKTURA (I i II stopień)
- ARCHITEKTURA WNĘTRZ (I i II stopień)
- GRAFIKA (I stopień)

W każdym roku akademickim przeprowadzone są następujące rekrutacje:

LUTY:
- rekrutacja na kierunek ARCHITEKTURA – studia II stopnia, magisterskie, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne,
- rekrutacja na kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ – studia II stopnia, magisterskie, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne.

LIPIEC:
- rekrutacja na kierunek ARCHITEKTURA – studia I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie, stacjonarne;
- rekrutacja na kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ – studia I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie, stacjonarne;
- rekrutacja na kierunek GRAFIKA – studia I stopnia, licencjackie, 3-letnie, stacjonarne.

WRZESIEŃ:
- rekrutacja na kierunek ARCHITEKTURA – studia I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie, niestacjonarne;
- rekrutacja na kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ – studia I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie, niestacjonarne;
- rekrutacja na kierunek GRAFIKA – studia I stopnia, licencjackie, 3-letnie, niestacjonarne.

OPIS KIERUNKÓW

Kierunek – architektura, studia inżynierskie, I stopnia, 3,5 letnie
stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
Program studiów obejmuje interdyscyplinarną wiedzę techniczną i humanistyczną.
Absolwent kierunku architektura ma wiedzę w zakresie: historii i teorii architektury, urbanistyki, konstrukcji, budownictwa, infrastruktury technicznej, fizyki budowli, przepisów budowlanych, ekonomiki projektowania, organizacji procesu inwestycyjnego oraz zasad projektowania architektonicznego i urbanistycznego.
Absolwent potrafi twórczo kształtować środowisko przestrzenne zgodnie z potrzebami psychicznymi, biologicznymi i fizycznymi użytkowników tej przestrzeni. Wykonuje projekty architektoniczno-urbanistyczne spełniające wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne. Może pracować w charakterze asystenta projektanta, w wykonawstwie i w nadzorze budowlanym.

Kierunek – architektura, studia magisterskie, II stopnia, 1,5 roczne
stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe), przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku architektura i urbanistyka.
Program studiów obejmuje interdyscyplinarną wiedzę techniczną i rozległą wiedzę z zakresu nauk humanistycznych.
Absolwent dysponuje rozszerzoną wiedzą z zakresu teorii architektury i urbanistyki, konstrukcji, socjologii, procedur techniczno-budowlanych a także zarządzania. Dysponuje umiejętnościami twórczego kształtowania obiektów o złożonym układzie funkcjonalnym oraz ich otoczenia. Tworzy projekty urbanistyczne, plany zagospodarowania przestrzennego, plany miejscowe, a także projekty architektoniczne obiektów mieszkaniowych, użyteczności publicznej, przemysłowych oraz obiektów podlegających konserwacji lub rewaloryzacji.
Absolwent jest przygotowany do zdobycia uprawnień zawodowych i wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. Może samodzielnie prowadzi
działalnoś
gospodarczą.

Kierunek – architektura wnętrz, studia inżynierskie, I stopnia, 3,5 letnie
stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu sztuk plastycznych, technicznych i nauk humanistycznych. Zna zasady świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka, przestrzeni i przedmiotów użytkowych. Ponadto ma wiedzę inżynierską z zakresu zagadnień konstrukcyjnych, budowlano-materiałowych, instalacyjnych i oświetlenia.
Absolwent potrafi wykonywać projekty wnętrz obiektów o różnym przeznaczeniu, mebli, rzeźby kameralnej, a także nieskomplikowanych projektów architektonicznych. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnego biura projektowego oraz do wykonywania większości zawodów wymagających zdolności i wykształcenia plastycznego.

Kierunek – architektura wnętrz, studia magisterskie, II stopnia, 1,5 roczne
stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
Absolwent dysponuje pogłębioną wiedzą projektową oraz niezbędnymi wiadomościami z zakresu nauk humanistycznych. Absolwent potrafi rozwiązywać zadania projektowe o złożonej funkcji i zróżnicowanym programie użytkowym w odniesieniu do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowej. Absolwent potrafi tworzyć i realizować projekty z zakresu wzornictwa (mebel, formy użytkowe) i wystawiennictwa. Odznacza się wysokimi umiejętnościami graficznego przekazu projektów.
Absolwent jest przygotowany do prowadzenia interdyscyplinarnego biura projektowego i współpracy z biurami architektonicznymi.

Kierunek – grafika, studia licencjackie, I stopnia, 3 letnie
stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe).

Specjalność – projektowanie graficzne, wybór po III semestrze
Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu historii sztuki, historii grafiki, identyfikacji wizualnej, psychologii reklamy, nauk humanistycznych oraz zasad grafiki edytorskiej i projektowania plakatu, opakowań i innych środków przekazu wizualnego.
Absolwent potrafi projektować i realizować projekty z zakresu informacji wizualnej poczynając od folderów, reklam, książek, albumów, plakatów po działania multimedialne. Jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, poligrafii, agencjach reklamowych, przedsiębiorstwach branżowych, ogólnie pojętych mediach oraz do prowadzenia własnych działań artystycznych. Po uzupełnieniu specjalności nauczycielskiej może pracować w szkolnictwie.

Specjalność – grafika warsztatowa, wybór po III semestrze
Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu historii sztuki, historii grafiki, identyfikacji wizualnej, psychologii reklamy, nauk humanistycznych i artystycznych technik druku oraz zasad tworzenia grafiki warsztatowej.
Absolwent studiów ma rozwinięte indywidualne zdolności twórcze. Dysponuje odpowiednimi umiejętnościami warsztatowymi oraz potrafi realizować autorskie wypowiedzi artystyczne z wykorzystaniem druku płaskiego, wypukłego i wklęsłego.
Jest przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej: artystycznej i projektowej. Jest przygotowany praktycznie i mentalnie do podjęcia pracy w wydawnictwach, agencjach graficznych, instytucjach kultury oraz – po uzupełnieniu specjalności nauczycielskiej – do pracy w szkolnictwie.

*Uruchomienie specjalności "grafika warsztatowa" zależy od spełnienia warunków określonych w Zarządzeniu nr 50 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 5 lipca 2007.